İdare Hukuku ve Vergi Hukuku Faaliyetlerimiz

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Vergi hukuku ise kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

İdari davalar idarenin işlem ve eylemlerinin belirli bir düzende yürütülmesi ve sınırlarını belirleyen ve bireyin haklarını koruyan davalardır. Bu hukuk dalının tabi olduğu mevzuatın birçok konuda ayrıntılı düzenleme içermesine, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumasına rağmen uygulama aşamasında vatandaşlar mağdur olabilmekte ve birçok hukuka aykırılık ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Anayasamız uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu tür uyuşmazlık hallerinde davalar istisnalar saklı kalmak kaydıyla idari yargıda çözümlenmektedir.

 • İdareye karşı açılan Tam Yargı Davaları(Tazminat Davaları)
 • Malpraktis Davaları,
 • Hukuka aykırı işlemlerin İptal Davaları
 • İdari Para Cezaları İtirazları ve İptal Davaları
 • İmar Hukuku Davaları,
 • Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları,
 • Orman Arazisi Kamulaştırma Davaları
 • 2B Davaları,
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku,
 • Riskli yapı Tespit Kararlarına Karşı Açılacak Davalar

Vergi hukukunun kapsamı ise; karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb. adlar altındaki tüm kamu gelirleridir.

Vergi hukuku kapsamındaki işlemler de bir nevi idari işlem niteliğinde olsa da mevzuat itibariyle vergi hukuku mevzuatı idare hukukuna nazaran daha usuli ve teknik kavramlar içermektedir.

 • Vergi ve cezadaki hataların şikayet yoluyla düzeltilmesi isteminin reddi üzerine açılan davalar,
 • Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile tarifeler dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklarla ilgili açılan davalar,
 • Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma başvurusunu yetkisizlik veya süreaşımı nedeniyle reddetmesi üzerine açılan davalar,
 • Takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalar,
 • Vergi ziyaı, özel usulsüzlük, usulsüzlük suçlarıyla ilgili açılan davalar,
 • Vergi kaçakçılığı, sahte fatura düzenleme veya kullanma, vergi mahremiyetini ihlal ve mükelleflerin özel işlerini yapma suçlarıyla ilgili açılan davalar.