Konkordato ve İflas Hukuku Faaliyetlerimiz

Konkordato, bir gerçek ya da tüzel kişinin borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun, borçlarını vade almak ve/veya indirim yapılması suretiyle ödeyebilmesini veya kişinin iflasa tabi bir kişi olması halinde muhtemel bir iflâstan kurtulmak için başvurduğu hukuki müessesedir.

İflas, tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun borca batık halde olması yani artık borcunu ödeyememesi halidir. İflas kararı mahkemece verilir. İflas sonucunda müflisin malvarlığı iflas idaresi tarafından tasfiye edilir. Elde edilen meblağ alacaklılara İİK/206 uyarınca dağıtılır.

  • Konkordato Davaları,
  • İflas Davaları,
  • İflas içi konkordato Davaları,
  • Finansal Yeniden Yapılandırma İşlemleri.