2022 KONUT KİRALARINDA ARTIŞ ORANINA YÜZDE 25 SINIRLAMASI

7409 sayılı Avukatlık kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte kira artış oranı ne kadar olacağı hususu 01.07.2023 tarihine kadar yenilenecek sözleşmeler için yeniden düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile kira artış oranına yüzde 25 sınırı getirilmiştir. Söz konusu madde metni aşağıda belirtilmiştir:

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

 

11.06.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7409 sayılı Avukatlık kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesine eklenen geçici madde neticesinde 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında konut kiralarına ilişkin yapılacak olan kira artışları yüzde 25’i geçemeyecektir.

Söz konusu sınırı geçecek şekilde yapılacak sözleşme hükümleri, aşan miktar yönünden geçersiz olarak değerlendirilecektir.

İşbu uygulama 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 (1 Temmuz da dahil olmak üzere) tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmelerinde dikkate alınacaktır.

Geçici madde sadece konut kiraları için uygulanacak olup çatılı iş yeri kiraları hakkında düzenlemeye yer verilmediğinden işyeri kiralarına ilişkin yapılacak artışlar Türk Borçlar Kanununun 344/1 uyarınca oniki aylık TÜFE ortalaması ile sınırlı olmaya devam edecektir.

Yenileme dönemi 1 Temmuz 2023’ü geçen kiralar bakımından da söz konusu madde uygulanmayacaktır. Dolayısıyla yeni bir düzenleme getirilmediği takdirde 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesinde hüküm altına alınan önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamaya göre değişiklik yapılmaya devam edilecektir.

İlgili fıkra hükmünün son cümlesinde TBK’nın 344/2 hükmüne yapılan atıfla kira artışına ilişkin anlaşma yapılmayan durumlarda hakim tarafından belirlenmesi talebi halinde de hakim, kira bedelini belirlerken söz konusu madde ile getirilen yüzde 25 sınırına tabi olacaktır.

Ancak TBK 344/3 uyarınca kira sözleşmesinde belli bir artış oranı belirlenen hallerde ve 5 Yıldan Uzun Süreli veya 5 Yılın Sonunda Yenilenen Kira Sözleşmeleri hakkında Kira Tespit Davası Açma imkânı bakımından söz konusu madde ile bir değişiklik getirilmemiştir. Dolayısıyla kira tespit davaları bakımından yeni düzenleme engel oluşturmadığından kiraya veren tarafından kira tespit davası açılabilecektir.

Resmi Gazete’de yayınlanan “7409 sayılı Avukatlık kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un tam metni için tıklayınız

 

                                              Bengisu DOĞDU   

Göçük Hukuk Bürosu