1. Yargı Paketi olarak da bilinen, 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:

 • Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanacağı hükmü, 10’uncu maddeye eklemlenmiştir.
 • 65’inci maddede yapılan değişiklik ile mesleğin ilk 5 yılındaki avukatlardan baro keseneği alınmayacağı düzenlenmiştir.

 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler: 

 •  “Konutta Haciz” başlıklı 79/a maddesi İcra ve İflas Kanunu’na eklenmiş, bu madde ile haciz yapılması talep edilen yerin konut olup olmadığına dair kararın icra müdürü tarafından verileceği ve ancak mahkeme onayı ile konutta haczin gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. 
 • 82’nci maddede yapılan değişiklik ile aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmıştır.
 • 85’inci maddede yapılan değişiklik ile taşkın haciz açıkça yasaklanmıştır.
 • “Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi” başlıklı 88/a maddesi İcra ve İflas Kanununa eklenmiştir.

 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nda Yapılan Değişiklik:

 • 437’nci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kurumu bakımından tahkikatın tamamlanmasını müteakip mahkemenin gecikmeksizin en geç iki gün içinde karar vereceği düzenlenmiştir.

 

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da Yapılan değişiklik:

 • Asliye ticaret mahkemelerinde uyuşmazlığın tek hâkimle görülmesi için öngörülen sınır, konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda, beş yüz bin liradan bir milyon liraya çıkarılmıştır.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:

 • 79’uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Göçmen kaçakçılığı suçu için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.
 • 91’inci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ya da “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarında tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi 2 yıla çıkarılmıştır.

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:

 • Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbiri dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da davanın yokluğunda bitirilebileceği düzenlenmiştir.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebileceği ve itiraz merciinin, karar ve hükmü inceleyerek; usul, esasa ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldırarak, gereğinin yapılması için dosyayı mahkemesine göndereceği düzenlenmiştir.
 • Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı itirazında sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte esaslı bir hatanın bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklik:

 • Kanuna eklenen 16/A maddesi ile, engelli veya ağır hasta çocuğu bulunan kadın hükümlülerin infazının bir yıla kadar ertelenebileceği, erteleme süresinin her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabileceği düzenlenmiştir.

 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda Yapılan Değişiklik:

 • 43/A maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, organ veya temsilcilerinin katalog suçlara tüzel kişi lehine iştirak etmeleri durumunda kamu tüzel kişilerinin de adli para cezası yaptırımına maruz kalabileceği düzenlenmiştir.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:

 • Basit yargılama parasal sınırı bir milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 
 • Kanunun 5/A maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında da dava şartı arabuluculuk düzenlemesi getirilmiştir. *

 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda Yapılan değişiklikler:

 • Arabuluculuk faaliyeti sonunda arabulucunun taraflar hazır değilse her türlü iletişim vasıtasını kullanarak hazır bulunmayan tarafları bilgilendireceği düzenlenmiştir.
 • Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar ihtiyari arabuluculuğa elverişli hale getirilmiştir.*
 • Ticari uyuşmazlıklar bakımından, taraf avukatları ve arabulucunun birlikte imzaladığı anlaşma belgesinin de, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge düzenlenmiştir.
 • Yeni düzenleme ile birlikte zorunlu arabuluculuk kapsamına alınan* uyuşmazlıklar: 
  • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
  • Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.
  • Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.
  • Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

 

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklik: 

 • İşçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları bakımından dava şartı arabuluculuk düzenlemesi getirilmiştir.*

 

*01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Stj. Av. Sueda BİNGÖL