AYIPLI ARAÇ, AYIPSIZ MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas: 2019/ 1205
Karar: 2019 / 3196
Karar Tarihi: 12.03.2019

Taraflar arasındaki alacak davasının  – ayıplı araç – yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı ……..…..Tic. Ltd. Şti. avukatınca duruşmasız diğer davalı …. avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı …. vekili avukat … geldi. Karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, 05.05.2014 tarihinde diğer davalının ithalatçısı olduğu dava konusu otomobili davalılardan ….’den satın almış olduğunu, aracın tesliminden 15 gün sonra sol ön kapı altında bir potluk olduğunu fark ettiğini, dava konusu otomobilin bu haliyle ayıplı bulunduğunu ileri sürerek, dava konusu aracın ayıpsız misli ile değişimini, bunun mümkün olmaması halinde ise sözleşmenin iptali ile araç için ödenmiş olunan bedelin iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar ilk derece yargılama makamına sunmuş oldukları yanıt dilekçeleri ile dava konusu aracıayıplı olmadığı gerekçesine dayanmak suretiyle davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece, davacının açmış olduğu davasının kabulü ile, dava konusu … plaka sayılı 2014 model … Sedan Elegance 4K 1.6 Eko marka otomobilin tüm masraflar davalılara ait olmak üzere ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine, ayıplı otomobilinde davalı tarafa iadesine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Mahkemenin, davalılardan ……………………. Tic. San. Ltd. Şti.’nin temyiz dilekçesinin eksik harç yönünden reddine ilişkin 28/01/2019 tarih ve 2014/302-2016/404 sayılı ek kararı yasaya uygun olduğundan davalı ……..………. Tic. San. Ltd. Şti.’nin bu karara yönelik temyiz itirazlarının reddiyle kararın onanması gerekir.

2-Davalılardan……’nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı ….’nin temyiz talebinin reddine dair mahkeme ek kararının onanmasına, ikinci bentte açıklanan nedenle davalı ….’nin hükme yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 29,20 TL harcın davalı … Oto. Tic. Ltd. Şti.’ne iadesine, 3.419,27 TL kalan harcın davalı ….’den alınmasına, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.