Personele Yılbaşında Verilmek Üzere Tavuk Almak Belediye Gideri Olamaz.

T.C SAYIŞTAY 5.Sayıştay Dairesi
Karar: 2020 / 438-5
Karar Tarihi: 10.11.2020

ÖZET: Konu ile ilgili yapılan incelemede, belediye personeline yılbaşında verilmek üzere tavuk eti alımının, mevzuatta yer almayan bir giderin Belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu, sorumluların savunmalarından ise oluşan kamu zararının ilgilisinden tahsil edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, yılbaşında belediye personeline dağıtılmak üzere tavuk eti alımının Belediye Bütçesinden ödenmesi suretiyle ………….. TL kamu zararının, …………… tarihli …………… No’lu banka dekontu ile sorumlu …………….’dan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına karar verildi.

(5393 S. K. m. 14, 60) (5018 S. 32, 33, 71) (6085 S. K. m. 55)

Belediye gideri

Yılbaşında belediye personeline dağıtılmak üzere tavuk eti alımının Belediye Bütçesinden ödenmesi suretiyle ………… TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunun 14’üncü maddesinde belediyenin görev ve sorumlulukları tahdidi olarak belirlenmiş olup, arasında yılbaşında tavuk eti hediye edilmesi yer almamaktadır.

Aynı Kanunun “Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinin (k) bendinde; “Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri” belediyenin giderleri arasında sayılmıştır. Temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinin nasıl kullanılması gerektiği ise İçişleri Bakanlığının “1984 tarihli 27302 sayılı Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi” ile açıklanmıştır. Yönergede belediye başkanının temsil, ağırlama ve tören giderlerinin tayininde takdir yetkisi olduğu belirtilmekle beraber bu giderler tahdidi olarak sayılmış olup uyması gerektiği yetki sınırları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre belediye personeline yılbaşında tavuk eti hediye edilmesinin temsil ağırlama ve tören giderleri arasında değerlendirilmesi mümkün değildir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” denilmek suretiyle kamu zararı tanımlanarak, 32 ve 33’üncü maddeleri gereğince oluşan kamu zararında da ödeme emirleri ve eki belgelerinde imzası bulunan harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu bulunduğu belirtilmiştir.

Bu hüküm gereğince yılbaşında belediye personeline tavuk eti hediye edilmesi mevzuatta yer almamasına rağmen Belediye Bütçesinden karşılanması kamu zararına neden olmaktadır.

Yukarıdaki belirtilen mevzuatlar uyarınca, belediye personeline yılbaşında verilmek üzere tavuk eti alımının Belediye bütçesinden ödenmesi mümkün görünmemektedir.

Konu ile ilgili yapılan incelemede, belediye personeline yılbaşında verilmek üzere tavuk eti alımının, mevzuatta yer almayan bir giderin Belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle kamu zararına neden olunduğu, sorumluların savunmalarından ise oluşan kamu zararının ilgilisinden tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, yılbaşında belediye personeline dağıtılmak üzere tavuk eti alımının Belediye Bütçesinden ödenmesi suretiyle ………….. TL kamu zararının, …………… tarihli …………… No’lu banka dekontu ile sorumlu …………….’dan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)