REKABET KURUMU’ NUN 2022/2 SAYILI TEBLİĞİ HAKKINDA

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m.7 uyarınca bir ya da birden fazla teşebbüsün başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması yasaklanmıştır.

Hangi tür birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğini konusunda ise bu konunun Tebliğ ile belirlenmesi için Rekabet Kurulu’ na yetki verilmiştir.

Rekabet Kurulu 2010/4 sayılı tebliği ile izin gerektiren birleşme ve devralma hallerini, ciro eşiklerini, bildirim usullerini bu tebliğ ile belirlemiştir. Ayrıca farklı dönemlerde tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.

04.03.2022 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 2022/2 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4)’ de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile daha önce belirlenen ciro eşikleri güncellenmiş, mali cironun hesaplanması hakkında bazı değişiklikler yapılmış ve tebliğe “teknoloji teşebbüsleri” tanımı getirilmiştir.

Tebliğin 5. maddesi kapsamında izne tabi birleşme ve devralmalarda aranan güncel ciro eşikleri şu şekilde belirlenmiştir:

“a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TLyi veya

b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi,

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.”

Önemle belirtmek gerekir ki, birleşme devralmalarda öncelikle birleşme ve devralma işlemenin m.5 kapsamında olup olmadığı incelenmeli, eğer bu madde kapsamında ise yukarıda sayılan ciro eşikleri uyarınca izne tabi olup olmadığı belirlenmelidir.

2022/2 sayılı tebliğ ile ayrıca tebliğe “teknoloji teşebbüsleri” tanımı eklenmiştir. Tebliğ uyarınca  “Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar” teknoloji teşebbüsü olarak adlandırılmıştır.

Tebliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasına teknoloji teşebbüsleri hakkında yapılan ekleme şu şekildedir:

“Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmaz.”

Bu düzenleme ile 2010/4 sayılı tebliğin 5. maddesi kapsamında bulunan birleşme ve devralma işlemlerinde mali cirosu iki yüz elli milyon TL’yi aşmayan teknoloji teşebbüslerinin taraf olduğu işlemler de kurul iznine tabi tutulmuştur.

Kurul bu düzenleme ile özellikle teknoloji şirketleri arasında sıkça karşılaşılan “killer merger” – “killer acquisitions” olarak adlandırılan, uygulamada gelecek vaat eden rakip teknolojinin satın alınması ve teknolojiyi geliştiren şirketin birleşme ve devralma yoluyla pazar dışına itilmesi işlemlerini kontrol altına almak istenmiştir.

2022/2 sayılı tebliğin 7. maddesi uyarınca tebliğ yayım tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecektir.

 

                                                                                                                                                      Av. Ali ÖZDEMİR

                                                                                                                                                        07.03.2022