Davaya Süresi İçinde Cevap Vermemiş Olan Davalı, Davacının Dava Dilekçesinde İleri Sürdüğü Vakıaların Tamamını İnkar Etmiş Sayılır.

T.C YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 22289 Karar: 2018 / 9158 Karar Tarihi: 13.09.2018

YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece, boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda eşine hakaret eden, aşırı kıskançlık yapan, davacı kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilerek boşanma davasının reddine karar verilmiştir.

Davalı erkek süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemiştir. Davaya süresi içinde cevap vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılır (HMK m. 128) ve diğer tarafın kusurlu olduğuna yönelik bir vakıa ileri süremez. Bu durumda davacı kadına kusur yüklenilmesi mümkün değildir.
Davalı erkeğin ise boşanmaya sebebiyet verecek herhangi bir kusurlu davranışı ispatlanamamıştır.
O halde; mahkemece davanın reddine karar verilmesi sonuç olarak doğru olmakla birlikte, davacı kadının tamamen kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamış ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün ret gerekçesinin açıklanan şekilde değiştirilerek ve düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK m. 438/7).

SONUÇ:

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple davanın reddi gerekçesinin değiştirilerek ve düzeltilerek ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 13.09.2018 (Prş.)