Mücbir Sebep Halinde Paket Tur Düzenleyicisinin Geri Alma İmkanı Olmayan Harcamaları Saptanarak, Kalan Bedel Tüketiciye İade Edilmelidir.

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

Esas No: 2018/4253

Karar No: 2018/12141

Karar Tarihi: 14.12.2018

ÖZET:

Eldeki dosyada, feshin ve iade edilecek miktarın yönetmeliğin anılan hükmü kapsamında ele alınması ve açıklığa kavuşturulması gerekmekte olup, yönetmeliğin bu hükmüne göre, paket tur düzenleyicisinin o ana kadar yaptığı ve geri alma imkanı olmayan harcamaların tüketiciye iadesi mümkün değildir. Ancak, paket tur düzenleyicisinin bu kapsamdaki harcamaları belgelendirmesi gerekeceği de açıktır. Hal böyle olunca, paket tur düzenleyicisinin yaptığı ve geri alma imkanı olmayan harcamalar saptanarak, kalan bedelin davacı tüketiciye iadesine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.

Dava: Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı … Tur. ve Tic. A.Ş ile aralarında yaptıkları 12.07.2016 tarihli paket tur sözleşmesi ile 22-29.07.2016 tarihleri arasında gerçekleşecek …  gezisi için 3.341,00 TL ödeme yapmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimi nedeniyle kamuda çalışan tüm personelin izinlerinin iptal edilmiştir. Bu nedenle tura katılamadığını, para iadesine yönelik talebinin sadece 1.621,75 TL lik kısmının karşılanmıştır. Bakiye 1.719,25 TL lik kısmının iadesine yönelik talebinin Kütahya Tüketici Hakem Heyeti’nin 12.12.2016 tarihli kararı ile reddedildiğini ileri sürerek; anılan hakem heyeti kararının itirazen iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı … Tur. ve Tic. A.Ş. vekili, davanın reddini dilemiş; diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; miktar itibariyle kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, paket tur sözleşmesinin haklı nedenle feshinden kaynaklı, ödenmeyen sözleşme ücretinin iadesi isteminin reddine dair Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali talebine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline, mücbir sebep nedeniyle davalı şirketçe yapılan zorunlu masraflar ve 3. kişilere yapılan ödemeler ilişkin masraflar konusunda delil sunulamayışı ve fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi gereği 810,87 TL’nin tahsiline karar verilmiştir.

Bilindiği üzere; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin feshi” başlıklı 16/4 maddesinde “Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Eldeki dosyada, feshin ve iade edilecek miktarın yönetmeliğin anılan hükmü kapsamında ele alınması ve açıklığa kavuşturulması gerekmekir.  Yönetmeliğin bu hükmüne göre, paket tur düzenleyicisinin o ana kadar yaptığı ve geri alma imkanı olmayan harcamaların tüketiciye iadesi mümkün değildir. Ancak, paket tur düzenleyicisinin bu kapsamdaki harcamaları belgelendirmesi gerekeceği de açıktır. Hal böyle olunca, paket tur düzenleyicisinin yaptığı ve geri alma imkanı olmayan harcamalar saptanarak, kalan bedelin davacı tüketiciye iadesine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.

Sonuç:

Yukarıda belirtilen nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Kütahya 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 06.04.2017 tarih 2017/22 E., 2017/198 K. sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, 14/12/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.