TOBB KAR PAYI DAĞITIMI YAZISI HAKKINDA

Ticaret Bakanlığı’nın TOBB Üzerinden Tüm Şirketlere İlettiği Kar Dağıtımıyla İlgili Duyurusunu,  Av. Emre GÖÇÜK’e sorduk.

TOBB’un Yazısında Sermaye Şirketlerinden İstenen Tam Olarak Nedir ? 

Ticaret Bakanlığı, COVID-19 tedbirleri kapsamında sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korunması maksadıyla, kar dağıtımının sınırlandırılması istenmektedir. Bu kapsamda şirketlerin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bu yıl gerçekleştirilecek genel kurullarda şirketlerin kar dağıtımına ilişkin alınacak kararlarda geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi, 2019 yılı net dönem karının en fazla %25’inin dağıtılması, 2020 yılında Yönetim Kurulları’na kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi yönünde bir duyuru yapılmıştır.

Şirket Genel Kurullarında Aksi Yönde Bir Karar Alınamaz mı ?

Genel Kurul, şirketin en üst düzey karar alma organıdır. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifine istinaden, dönem karı veya gündemde bu yönde bir madde varsa geçmiş yıl karları ile ilgili dağıtım kararı alma yetkisi münhasıran genel kurula aittir. Bu sebeple TOBB yazısının şirketlere yönelik tavsiye niteliğinde bir karar olduğunu ve kar payı dağıtımı ile ilgili genel kurulun iradesi üstünde bir etkisi olmadığını düşünüyorum.

TOBB Kar Payı Yazısı Hilafına Alınan Kar Dağıtım Kararını, Sicil Müdürlüğü Tescilden İmtina edebilir mi ?

Türk Ticaret Kanunu 28. vd maddeleri ile Ticaret Sicil Yönetmeliği 34. vd maddeleriyle Sicil Müdürü’ne ve Yardımcılarına, tescil talebiyle aranan kanuni şartların var olup olmadığını inceleme yetkisi verilmiştir. TOBB tarafından gönderilen yazı içeriği kanun yada benzeri emredici mevzuat niteliğinde olmadığından, bu yazı hilafına alınan kararlara karşı tescilden imtina edemeyeceği kanaatindeyim. Kaldı ki kar dağıtıma ilişkin alınan karar, tescil ve ilanı zorunlu kararlardan olmayıp, gündemde tescil ve ilanı zorunlu başkaca bir karar da yoksa, şirketlerin aldıkları bu nevi genel kurul kararlarını tescil-ilan ettirmeden doğrudan uygulayabilmesi de mümkün görünmektedir.

Ticaret Sicil Müdürlüğü Genel Kurulda Alınan Kar Dağıtımı Kararını Tescil Etmekten İmtina Ettiği Taktirde, Bu Karara Karşı İtiraz Hakkı Var Mı ?

Ticaret Sicil Yönetmeliği 39. Maddesi gereği İlgililer; tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak müdürlükçe verilecek kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler.

TOBB Kar Payı Yazısı Hilafına Alınan Kar Dağıtım Kararına Karşı Ticaret Mahkemesi’nde İptal Davası Açılabilir Mi ?

TTK. 445 gereği; Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet kurallarına aykırı nitelikteki genel kurul kararlarına karşı yasada belirtilen kişiler toplantı tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilirler. Kanaatimce kar dağıtım kararının sadece TOBB Yazısında belirlenen içerik ve oranlar hilafına olması alınan kararın iptali için tek başına yeterli bir sebep olmayıp, esasen Mahkemelerce, alınan kararın kanun, ana sözleşme ve iyi niyet kurallarına aykırı olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.