Hukuk Muhakemeleri Kanununu 102. Maddesi uyarınca, her yılın 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arası Adli Tatil süresi olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda adli tatile tabi olan işlerde kanunun tayin ettiği sürelerin bitimi adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlamışsa bu süre;

 • Hukuk Yargılamalarında 1 hafta,
 • İdari Yargı’da 7 gün,
 • Ceza Yargılamalarında ise 3 gün uzamış sayılmaktadır.

Adli tatilde görülecek iş ve davalar için ise ilgili kanunlarda öngörülen süreler aynı şekilde işlemeye devam edecektir.

Adli tatilde görülecek iş ve davalar ise şu şekildedir:

 

 1. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYARINCA;

MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

 1. a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 2. b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
 3. c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

 1. d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
 2. e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
 3. f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 4. g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

 1. h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

 

 1. CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU UYARINCA;

Madde 331 – (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

 

 1. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU UYARINCA;

Madde 62 – Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

 1. a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,
 2. b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.