İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5’inci Yargı Paketi kapsamında İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu’nda Hangi Değişiklikler Yapıldı?

Yeni düzenlemeyle birlikte, icra dairelerinin organizasyon ve yapısından, satış ve ihaleye; İcranın geri bırakılması usulünden, çocuk teslimine kadar birçok hükümde önemli değişiklikler yapılmıştır. Uzun zamandır planlanan bu değişiklikler İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 30.11.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler özetle şunlardır:

İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik ile İcra Başmüdürü Görevlendirilmesi

Değişikliğe göre; İş yoğunluğunun ve personel sayısının fazla olduğu yerlerde, iş yoğunluğunun azaltılması ve işlemlerin daha uyumlu şekilde sürdürülebilmesi için icra müdür ve yardımcıları arasından İcra Başmüdürü görevlendirilebilecek.

İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik ile İcra Daireleri Başkanlığı Kurulması

Yine iş yoğunluğunun veya icra dairesinin fazla olduğu yerlerde, icra dairelerinin denetlenmesi için iş yoğunluğuna göre bir veya daha fazla İcra Daireleri Başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta görevli başkan ve başkan yardımcıları hakim ve savcılar arasından seçilecek ve ayrıca her başkanlıkta ihtiyaca göre yeterli sayıda icra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları görevlendirilecek.

İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik ile İcranın Geri Bırakılması

İcra ve İflas Kanunu’ndaki Önceki düzenlemeye göre icranın geri bırakılması (Tehir-i İcra) kararında yetki kanun yolu aşamasına göre Bölge Adliye Mahkemeleri ya da Yargıtayda iken, yeni değişiklik ile beraber icranın geri bırakılması kararı hususunda yetki, takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacaktır.

İcra Mahkemesinin verdiği icranın geri bırakılması (tehir-i icra kararı) ise Bölge Adliye Mahkemesi’nin esastan red kararına karşı temyiz süresinin sona ermesine kadar devam edecektir. Bu düzenleme ile icranın geri bırakılması kararının ne zamana kadar devam ettiği konusundaki muğlaklık giderilmiştir.

İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik ile Satış Hükümleri

Değişiklik ile, Alacaklı veya borçlu taşınır mallarda, taşınmazlarda olduğu gibi hacizden itibaren bir yılı içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabi olacak.

Ayrıca yeni düzenleme ile birlikte satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamı peşin olarak yatırılacak.

İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik ile Damga Vergisinin Kaldırılması

İcra İflas Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeye göre, Alacaklı ile borçlu arasında borcun taksitlendirilmesi için yapılan sözleşme için icra dairesi tarafından düzenlenen tutanaktan damga vergisi alınmayacak.

İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik ile Elektronik Ortamda Açık Arttırma

Yeni düzenlemeye göre haczolunan malların tüm satış aşamaları UYAP sistemine entegre elektronik satış portalında açık arttırma suretiyle gerçekleştirilecek. Açık arttırmada teklif verme süresi ise 7 gün olacak.

Bu açık arttırmada tekliflerin arasındaki fark satışa çıkarılmış olan malın değerinin binde birinden ve her halde 100-TL’den az olamayacak.

Değişikliğe göre, haczedilmiş ancak icra dairesi tarafından muhafaza altına alınmamış olan mallar satış talebiyle muhafaza altına alınarak ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, bu yapılmadığı takdirde ise satış işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca İcra ve İflas Kanunu’ndaki yeni düzenlemede taşınır ihalesindeki değişiklikler taşınmazlar için de geçerli olacak. Dolayısıyla hem taşınırlarda hem de taşınmazlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa da ihalenin sonuç tutanağının ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde satış bedelini nakden ödeyecek.

İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik ile Velayet Altındaki Çocuğun İcrasına İlişkin Hükümlerin Kaldırılması

Yeni İcra ve İflas Kanunu düzenlemesi ile, çocuk icra konusu olmaktan çıkarılarak İcra ve İflas Kanunu’ndaki çocukla ilgili tüm hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na yeni hükümler eklenmiş ve bu hükümlere göre ise çocukla kişisel ilişki kurulması ve çocuğun teslimi hususunda Adalet Bakanlığı tarafından kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine yetki verilmiştir. Bu müdürlüklerde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar da görevlendirilerek “çocuğun üstün yararı” korunmak istenmiştir.

 

Resmi Gazete’de yayınlanan “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un tam metni için tıklayınız

 

Stj. Av. Abdullah Haşim ALAN

Göçük Hukuk Bürosu      

07.12.2021