Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın 25.11.2021 Tarihli Kararları ile İhtisas Mahkemeleri Nezdinde Çözüme Kavuşturulacak Uyuşmazlıklar Belirlenmiştir.

Bu itibarla ;

Karar’a göre; Gerekse etkinlik ve verimliliğin artırılması ile ihtisaslaşmanın önemi nazara alınarak, mezkur dava ve işlerde iş dağılımı bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

Ağır Ceza ve Asliye Ceza mahkemelerinin hangi dairelerinin anayasal, basın, kaçakçılık, seri muhakeme usulüne tabi ve askeri suçlar gibi davalar dolayısıyla gelecek işlere ilişkin ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakacağı gözetilerek, aynı dairelerde iş yoğunluğu oluşmaması bakımından bilişim ile ilgili suçlardan kaynaklı davalara olabildiğince farklı dairelerde bakılmak üzere ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

 • Tck’da Düzenlenen

 • Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,
 • Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
 • Yasak cihaz ve programların işlerin 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

Asliye Ceza Mahkemelerine Gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan kaynaklanan dava ve işlerin niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Düzenlenen ve Asliye Ceza Mahkemesi’nin Görev Alanına Giren dava ve işlerin 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

Korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların güvence altına alınması amacıyla ihdas edilen 03.07.2005 tarihli ve 5395 saytılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuk ağır ceza mahkemesi ile çocuk mahkemesinde görülecek dava ve işler ile ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerine gelen işlerin farklı usul ve esaslara tabi olması göz önünde bulundurularak, çocuklara ilişkin dava ve işlerde iş dağılımı bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde, ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

 • Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, bu mahkemelerin görev alanına giren davaların işlerin 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

Asliye Ceza  ve Ağır Ceza Mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede bilişim ile ilgili suçlardan kaynaklanan dava ve işerin niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, mezkur dava ve işlerde iş dağılımı bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

 • Bilişim ile ilgili düzenlenen suçların 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

Asliye Ceza  ve Ağır Ceza Mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede 20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’dan kaynaklanan dava ve işerin niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, mezkur dava ve işlerde iş dağılımı bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

 • 6493 sayılı ödeme ve menkul kıymetler mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanunda düzenlenen suçlar, idari yaptırım kararlarına karşı sulh ceza hakimleri nezdinde yapılacak başvuruların 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

Asliye Ticaret Mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede Finans davalarının yoğunluğu  ve niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, finans davaları bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

 • Finans ile ilgili açılacak davaların 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

İş Mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan kaynaklanan dava ve işlerin niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, mezkur dava ve işlerde iş dağılımı bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen davaların 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede kamulaştırma ile ilgili davaların yoğunluğu ve niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, kamulaştırma ile ilgili davalarda iş dağılımı bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

 • Kamulaştırma ile ilgili açılacak davaların 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

Asliye Ticaret Mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, bu dava ve işlere bakacak asliye hukuk mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede ticaret  davalarının  yoğunluğu ve niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, ticaret  davalarında iş dağılımı bakımından üç veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.

 • Asliye ticaret Mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren davaların 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

Tüketici Mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, bu dava ve işlere bakacak asliye hukuk mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede tüketici davalarının  yoğunluğu ve niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, tüketici davalarında iş dağılımı bakımından dört veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir

 • Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin görev alanına giren davaların 15.01.2021 tarihinden itibaren ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine karar verildi.

 

Av. Melek Ece ATALAY