ŞİRKETLERDE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL

Anonim ve limited şirketlerde genel kurullar, kural olarak olağan ve olağan üstü olmak üzere TTK/409 vd. maddelerinde yer alan çağrı usulüyle toplanmaktadır. Kanun maddeleri incelendiğinde genel kurulların önemi sebebiyle çağrı usulü, toplantı gün ve gündemi hakkında ayrıntılı düzenlemeler mevcuttur. Peki, çağrısız genel kurul yapılabilir mi?

Kanun koyucu çağrı usulüne riayet etmeksizin, genel kurulların toplanabileceği bir toplantı usulünün elzem olduğunu dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu m.416 hükmünde çağrısız genel kurul düzenlemesine yer vermiştir.

Çağrısız Genel Kurul Yapılabilir mi?

Türk Ticaret Kanunu m.416 şartlarının sağlanması halinde sermaye şirketlerinde çağrısız olarak genel kurul yapılması mümkündür.

Çağrısız Genel Kurul Şartları Nelerdir?

TTK m.416 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m.12 uyarınca, tüm pay sahipleri veya temsilcileri, herhangi biri itirazda bulunmadığı takdirde ve toplantının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilmektedir. Tüm payların usulüne uygun temsili ve hiçbir pay sahibinin çağrısız genel kurul toplantısına itiraz etmemesi halinde genel kurul yapılabilecektir.

Görüldüğü üzere bu şekilde genel kurul yapılabilmesi için tüm pay sahiplerinin şahsen veya yetkilendirdiği kişiler vasıtasıyla toplantıda hazır bulunması ve toplantıya itirazlarının olmaması gerekmektedir. Gündeme yapılan itirazın toplantı yetersayısına etki etmeyeceğini ayrıca bildirmek gerekir. Yapılacak itiraz doğrudan çağrısız genel kurula yönelik olmalıdır.

Herhangi bir pay sahibi toplantıya itiraz eder veyahut toplantıdan ayrılırsa artık bu aşamada genel kurul sona erer. Çünkü genel kurulda karar alınması için TTK/416 uyarınca “toplantı nisabının var olması” şartı aranmaktadır. Bir pay sahibinin itirazı veya toplantıdan ayrılması ile artık çağrısız genel kurul şartları ortadan kalkar ve bu aşamadan sonra karar alınması mümkün değildir.

TTK/416’ ya aykırı olarak yapılan genel kurulda alınan kararlar “yok” hükmündedir.

Gündeme Madde Eklenmesi

Çağrısız genel kurulda gündeme madde eklenmesi mümkündür. Ancak gündeme madde ilavesi için pay sahiplerinin oy birliği gerekir. Aksine ana sözleşme hükümleri geçersizdir.

Her ne kadar gündeme madde ilavesi için oy birliği gerekse de eklenen maddenin karara bağlanması açısında yasada yer alan karar nisapları dikkate alınmaktadır.

Pay Sahiplerinden Birinin Toplantıyı Terk Etmesi Halinde Ne Olur?

Toplantının başında herhangi bir itiraz sunmaksızın toplantıya katılan pay sahibinin daha sonra toplantıdan ayrılması halinde durumun ne olacağı önemlidir. Gerçekten de ayrılma anına kadar çağrısız genel kurul için tüm şartlar sağlanmış ve belki de alınmış kararlar mevcuttur.

Böyle bir durumda artık toplantıya devam edilmesi mümkün değildir. Durumun tutanak altına alınarak toplantının sona erdirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu aşamadan sonra karar alınması da mümkün değildir.

Terk anına kadar alınan kararlar ise yasadaki nisapların sağlanmış olması halinde geçerliliğini koruyacaktır.

Av. Ali ÖZDEMİR

Göçük Hukuk Bürosu

31.03.2020

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.