TÜRKİYE’DE TESCİL EDİLEN BİR MARKANIN  ULUSLARARASI KORUMA ALTINA ALINMASI

Marka tescilinden doğan haklar sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Bu sebeple Türkiye’de tescil edilmiş bir marka ancak Türkiye’de koruma altında olacaktır.

Eğer markanın yurtdışında da korunması isteniyorsa, markanın koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir. Tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, belirli tescil sistemlerinin kullanılması suretiyle tek bir dilde hazırlanan başvuru formu ile marka için birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür.

Madrid Protokolü kapsamında Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ticari veya sınai bir faaliyette bulunanlar, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Madrid Protokolü’ne taraf olan ülkeler için uluslararası marka başvurusunda bulunabilmektedir.

Türkiye’den yapılacak tek bir başvuru ile 124 üye ülkeye kadar marka tescili sağlanması mümkündür.

Uluslararası tescil başvurusunun, İsviçre’de yer alan WIPO’ya yapılması gerekir.

Madrid Sistemi’ne göre uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için her şeyden önce markanın, menşe ofiste tescil edilmiş veya tescil başvurusunun yapılmış olması gerekir. Menşe ofis, ilgili üye ülkenin marka tescil sürecini yürüten ofistir. Türkiye’den yapılacak uluslararası marka başvurularında ilgili menşe ofis Türk Patent ve Marka Kurumudur (“Türk Patent”).

Menşe ofislere yapılan uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Başvuru sahibi tarafından WIPO’ya doğrudan yapılan başvuru ise usulüne uygun olarak yapılmamış kabul edilerek, başvuru sahibine iade edilmektedir.

Marka sahibi tarafından hazırlanan başvuru formu menşe ofise iletilir. Ardından, menşe ofisin marka başvurusunun, WIPO’ya iletilmesinden önce bazı hususları teyit etmesi gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda yapılan başvuru tam ve eksiksizse, uluslararası marka başvurusu menşe ofis tarafından WIPO’ya iletilir.

Başvurunun uygun ve doğru yapıldığının tespiti halinde başvuru WIPO tarafından, Uluslararası Sicile kaydedilir ve WIPO Gazetesi’nde yayımlanır. Ardından WIPO, marka korumasının talep edildiği Akit Taraf ofislerine bildirimde bulunur.

WIPO’dan bildirimi alan her bir Akit Taraf, başvuruyu kendi mevzuatlarına uygun olarak değerlendirip 1 yıl veya en geç 18 ay içerisinde markanın o ülkede tescil edilip edilemeyeceğine ilişkin karar vermesi gerekir. Akit Taraf ofisleri tarafından verilen marka tescilinin kabulü veya reddi kararı, WIPO tarafından Uluslararası Sicile kaydedilecek olup uluslararası marka başvurusu sahibi karar konusunda bilgilendirilecektir.

Akit Taraflarca kendi ülkelerine ait mevzuatlarına uygun olarak yaptıkları inceleme sonucunda, uluslararası marka başvurusunun mevzuatlara uygun olduğuna karar verilmesi üzerine marka başvurusunun tesciline karar verilir.

Madrid Sistemi kapsamındaki uluslararası tescilli markalar, esas başvuruya ya da esas tescile tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bağımlı kalır. Eğer, söz konusu 5 yıllık süre içerisinde esas başvuru ya da esas tescil reddedilir, iptal edilir ya da hükümsüz kılınırsa, bunlara bağlı uluslararası marka tescilleri de düşer. Ancak öngörülen 5 yıllık sürenin bitiminden sonra, uluslararası marka, esas tescilden ya da esas başvurudan bağımsız hale gelir.

WIPO’YA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Madrid Protokolü uyarınca Türk Patent aracılığıyla yapılacak uluslararası başvurular https://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresinden çevrimiçi evrak sistemi aracılığıyla veya aşağıdaki belgelerin TÜRKPATENT’e sunulması ile gerçekleştirilebilmektedir:

  • Talep formu,
  • İlgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş, WIPO tarafından sağlanan resmi form,
  • Menşe ofis taleplerinin WIPO’ya bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

Yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilen başvuru, Menşe ofis tarafından şekli açıdan uygun bulunması halinde imzalanarak en geç 2 ay içerisinde WIPO’ya gönderilir ve devamındaki süreç yukarıda anlatmış olduğumuz  şekilde devam eder.

 

Stj. Av. Melisa ZALALTINTAŞ           

Göçük Hukuk Bürosu                

21.10.2022