Azlığın Kardan Pay Alma Hakkını Ortadan Fahiş Huzur Hakkı Ücretinin İptali Gerekir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/4873

Karar: 2017/6710 K.

Karar Tarihi: 29.11.2017

 

Taraflar arasında görülen davada … Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09/12/2015 tarih ve 2014/….. -2015/…… sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, …………… tarihli genel kurul toplantısında, finansal tabloların okunması ve müzakeresine ilişkin 3.maddede tasdik kararı alınmasının gündem dışı olduğunu, müvekkil ortaklardan bilgi saklanması, şirket kaynaklarının haksız kullanımı ve şirket işleriyle ilgili diğer usulsüzlükler dolayısıyla, aynı toplantıda alınan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine ilişkin 4. maddenin 6102 sayılı Kanunun 436. maddesinin birinci fıkrasına muhalefet nedeniyle ve nihayet yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret miktarına ilişkin 8. maddenin takdir olunan ücretlerin fahiş olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, finansal tabloların tasdikine ilişkin gündemde maddenin bulunduğunu, yönetim kurulu üyelerinin ibra oylamasına katılmış olduklarına dair iddianın gerçeği yansıtmadığını, yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin üyelerin tecrübeleri, mesuliyetleri ve üstlendikleri riskler nazara alındığında son derece adil olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesi talep etmiştir.

Mahkemece, genel kurul toplantı gündeminde yalnız finansal tabloların okunması ve müzakeresi başlığının yer aldığı gerekçesiyle finansal tabloların tasdikine ilişkin 3. maddenin iptali istenmişse de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesi uyarınca finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması genel kurul toplantılarının doğal gündem maddesini teşkil etmekte olup gündeme bağlılık ilkesinin ihlal edilmediği, iptali talebinin yerinde olmadığı, 4. madde açısından yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun rey hakkından mahrumiyeti düzenleyen 436. maddesi hükmüne muhalefet dolayısıyla ibra oylamasının kanuna aykırı olduğu belirtilmiş ise de genel kurul toplantı tutanağı incelendiğinde, yönetim kurulu üyelerinin ibra oylamasına katılmadıkları, ancak davacı; şirket hisselerinin %60’ına malik olan pay sahibi … … A.Ş.’nin şirket yöneticilerinin hâkimiyetinde olduğunu, bu itibarla hâkim pay sahibinin temsilcisi konumundaki zatın objektif ölçütler dahilinde oy kullanmadığını, şirket yöneticilerinin talebi doğrultusunda oy kullandığını ileri sürerek kanuna muhalefetin dolaylı şekilde varlığına işaret etmişse de, yöneticilerle sıkı irtibatı bulunan diğer bir pay sahibinin ibra oylamasına katılabilmesini sınırlayıcı herhangi bir düzenleme ihtiva etmediği gerekçesiyle bu maddenin iptali talebinin yerinde olmadığı, 8 nolu karar yönünden belirlenen huzur hakkının fahiş miktarda olduğu, şirketin yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenmesine karar verilen yıllık ücret miktarının şirket kârının yaklaşık %75′ ine tekabül ettiği, azlık kâr payını önemli ölçüde etkileyeceği gerekçesiyle, davalı şirketin ………. tarihli genel kurulunda alınan 3 ve 4. maddelerinin iptaline ilişkin talebin yerinde olmadığı gerekçesiyle bu maddelerle ilgili iptal talebinin reddine, 8.maddesinin iptaline ilişkin talep yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 29/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.