ANONİM ŞİRKET VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Ticari hayatta faaliyet gösteren şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin faaliyetlerine esas taraf olarak yer aldığı sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi, revizesi ve davalarda ve icra takiplerinde kendilerini temsile yönelik genellikle şirket/kooperatif avukatına ihtiyaç duymakta olup ve bu işlemler avukatları kanalıyla yürütülmektedir. Ancak Avukatlık Kanunu m.35/3 uyarınca kapsama giren anonim şirketler ve yapı kooperatifleri açısında avukat bulundurulması zorunlu hale getirilmiş, avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet Savcılıkları tarafından bu şirketlere idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Bu doğrultuda yasa kapsamına giren anonim şirket ve yapı kooperatiflerine avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu şartına aykırılık halinde yaptırımı mevcuttur.

YASAL DÜZENLEME

Avukat bulundurma zorunluluğu getiren Avukatlık Kanunu m.35/3 hükmü:

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Yasa kapsamında şirketlerde ve kooperatiflerde avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme uyarınca avukat bulundurma zorunluluğu olan şirket ve kooperatifler şu şekildedir:

Sermayesi en az 250.000,00 TL olan anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Üye sayısı en az 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin de sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Sermaye tespitinde tescil edilen sermaye miktarı dikkate alınmaktadır. Taahhüt edilip, henüz ifa edilmemiş sermaye koyma borçlarının avukat bulundurma zorunluluğu tespitinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

anonim şirket idari para cezası               

YAPTIRIM                   

Avukat bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirketler ve yapı kooperatiflerinin bu zorunluluğu yerine getirmemesi halinde, Cumhuriyet savcısı tarafından  zorunlu sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

Avukat bulundurma zorunluluğuna aykırılık tespitinde sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

Suç tarihine göre değişiklik gösterecek idare para cezasının 2022 yılında zorunlu avukat bulundurulmayan her ay için 12.942-TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu halde bir yıllık cezanın 155.304-TL civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

 

avukat bulundurma zorunluluğunun denetimi

DENETİM

Avukat bulundurma zorunluluğu kapsamında olan şirketlerin bu zorunluluğa uyup uymadıkları konusunda barolar gerekli takibi gerçekleştirmekte ve avukat bulundurma zorunluluğa aykırı davranan şirketlerin savcılığa ihbar işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.