Ecrimisil Zilyet Olmayan Malikin, Malik Olmayan Kötü Niyetli Zilyetten İsteyebileceği Haksız İşgal Tazminatıdır.

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi

Esas No: 2018/27

Karar No: 2018/402

Karar Tarihi: 18.01.2018

ÖZET:

Davacı 04.07.2011 tarihinde yapılan ihale ile kayden tamamına malik olduğu çekişme konusu 451 parsel sayılı taşınmaza davalının haklı ve geçerli bir neden olmaksızın elattığını ileri sürerek ecrimisil istemiyle eldeki davayı açmış olup davalının, taşınmazı kiracı sıfatıyla kullandığı ve kira bedellerini kiralayan daha önceki paydaşa ödediği savunmasında bulunduğu anlaşıldığından iyiniyetli kabul edilemeyeceği gözetilerek ecrimisile hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Dava:

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi … ‘nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar:

Dava, haksız işgal nedeniyle ecrimisil alacağının tahsili için başlatılan icra takibine karşı yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı isteğine ilişkindir.

Davacı, …3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/7 sayılı ortaklığın giderilmesi satış dosyasından paydaşı olduğu dava konusu 451 parsel sayılı taşınmazı üzerindeki bina ile birlikte 04.07.2011 tarihinde yapılan ihale neticesinde satın aldığını, daha önce taşınmazda paydaş olan dava dışı…’ndan taşınmazı kiralayan davalı tarafından açılan ihalenin feshi davasının reddedilip kesinleştiğini, ihale tarihinden, taşınmazın tahliye edildiği 02.05.2013 tarihine kadar taşınmazı davalının haklı ve geçerli bir neden olmaksızın kullandığını ve herhangi bir bedel de ödemediğini, davalı hakkında ecrimisil alacağının tahsili için icra takibi yaptığını, ancak takibe haksız yere itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, takibin devamına ve %20 ‘dan aşağı olmamak üzere icra ve inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı şirket, ihalenin feshi davası süresince taşınmazı geçerli kira sözleşmesine dayanarak kullandığını, kira sözleşmesi eski tarihli olduğu için temin edemediğini, kira bedellerini kiralayan paydaş dava dışı İrfan’a ödediğini, istenen ecrimisil bedelinin fahiş olduğunu belirtip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalının ihalenin feshi davası açmakta kötüniyetli olduğunun ispatlanamadığı, davalının ihalenin kesinleştiği tarihe kadar tazminattan sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, çekişme konusu 451 parsel sayılı taşınmaz (3.674,68 m2, tarla) paylı mülkiyet üzere davacı ile dava dışı … ve … adlarına kayıtlı iken … İcra Müdürlüğünün 2008/7 sayılı izaleyi şuyu satış dosyasında 04.07.2011 tarihinde 2.010.000,00 TL bedelle davacıya ihale edildiği görülmüştür.

28.09.2011 tarihinde davalı şirkete tebliğ edilen … 23. Noterliğinin 07.09.2011 tarihli 21324 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ihale tarihinden itibaren ödenmesi gereken kira bedellerinin tebliğden itibaren 7 gün içinde davacıya ya da satış dosyasına ödenmesi gerektiği hususunun bildirildiği, davalı şirket tarafından 18.07.2011 tarihinde açılan ihalenin feshi davasının … 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/813 Esas, 2011/1083 Karar sayılı 20.12.2011 tarihli kararıyla reddedildiği anlaşılmıştır.

Ecrimisil Zilyet Olmayan Malikin, Malik Olmayan Kötü Niyetli Zilyetten İsteyebileceği Haksız İşgal Tazminatıdır. Kararın Yargıtay denetiminden geçerek 21.03.2013 tarihinde kesinleştiği, … 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/225 değişik iş sayılı tevdi mahalli tayini dosyasında, davalı şirketin talebi üzerine 11.10.2011 tarihinde mahkemece, ihalenin feshi davası süresince taşınmaza ilişkin kira bedellerinin … Bankası … Şubesinde davacı adına açılacak bir hesaba yatırılmasına karar verildiği, satış dosyasında yer alan tutanağa göre taşınmazın 02.05.2013 tarihinde davacıya boş olarak teslim edildiği anlaşılmaktadır.

… 10. İcra Müdürlüğünün 2013/9253 Esas sayılı icra takip dosyasında alacaklı davacı tarafından borçlu davalı şirket aleyhine 04.07.2011-02.05.2013 tarihleri arasındaki dönem için 55.000,00 TL ecrimisil ile işlemiş faiz olmak üzere toplam 60.617,60 TL alacağın tahsili amacıyla ilamsız icra takibi başlatıldığı, takibe yapılan itiraz neticesinde 02.09.2013 tarihinde takibin durdurulmasına karar verildiği görülmektedir.

Bilindiği, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminattır.

Somut olayda, davacı 04.07.2011 tarihinde yapılan ihale ile kayden tamamına malik olduğu çekişme konusu 451 parsel sayılı taşınmaza davalının haklı ve geçerli bir neden olmaksızın elattığını ileri sürerek ecrimisil istemiyle eldeki davayı açmış olup davalının, taşınmazı kiracı sıfatıyla kullandığı ve kira bedellerini kiralayan daha önceki paydaş …’a ödediği savunmasında bulunduğu anlaşıldığından iyiniyetli kabul edilemeyeceği gözetilerek ecrimisile hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç:

Davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.