İmzalı Bordroda Görünen Fazla Çalışma Alacağının, Sahteliği İleri Sürülüp Kanıtlanmadıkça Ödendiği Varsayılır.

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/28549

Karar No: 2020/1001

Karar Tarihi: 22.01.2020

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının yaptığı fazla mesailerin karşılığını alamadığı için iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini belirterek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti taleplerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yarıgılamada, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

Taraflar arasında davacının fazla çalışma ücreti talebinin yerinde olup olmadığı ve davacının fazla mesai ücretinin ödenmemesi sebebi ile iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep edip edemeyeceği uyuşmazlık konusudur.Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Somut uyuşmazlıkta, davalı tarafından dosyaya sunulan işyeri giriş çıkış kayıtlarının incelemesi sonucunda davacının fazla mesai yapmadığı tespit edilerek davacının fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verilmiş olup davacı taraf ise bu iş yeri kayıtlarında manuel olarak değişiklikler yapıldığını idda etmiştir. Davacı tarafından dosyaya sunulan Nisan/2013 tarihli elektronik iletilerde ise … ve ...adlı kişiler arasındaki yazışmalarda parmak okuma sistemine dayalı giriş çıkış kayıtlarında manuel değişikliklerin yapıldığı hususunda bir takım beyanların olduğu da anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı tarafından dosyaya sunulan giriş çıkış kayıtlarının güvenilirliği hususunda kanat oluşabilmesi için davacı tarafından dosya arasına sunulan elektronik iletilerde adı geçen ... ve … adlı kişilerin davalı iş yerinde çalışıp çalışmadığı, çalışıyor olmaları halinde hangi pozisyonda görev yaptıkları araştırılmalı ayrıca giriş çıkış kayıtları üzerinde manuel düzeltme yapılıp yapılamayacağı hususunda konusunda uzman bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırılarak davacının fazla mesai ücreti talebinin ve buna bağlı olarakta kıdem tazminatı talebinin yerinde olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu hususların gözetilmemesi hatalı olup bozma sebebidir.

SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.