Anonim Şirket Genel Müdürüne Hizmet İlişkisi Sebebiyle Açılan Davaya Ticaret Mahkemesinde Bakılacaktır.

 

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/15085

Karar No: 2017/285

Karar Tarihi: 16.01.2017

ÖZET:

Taraflar arasında görülen davada … 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 17/09/2015 tarih ve 2015/482-2015/580 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili dilekçesinde, … Turistik Yatırım İşletmeciliği Gıda San. ve Tic. A.Ş. genel müdürü olan davalının iş aktinin feshedilmesine rağmen şirket otosunu geri vermediğini belirterek oto nedeniyle şimdilik 4000 TL tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davalının işçi ve genel müdür olduğunu belirterek, otonun gerçekte kendisine ait olduğunu savunmuş ve davanın reddini istemiştir.

Mahkemece taraflar arasında hizmet sözleşmesi bulunduğu belirtilerek iş mahkemesinin görevli olduğuna karar verilmiştir.

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

1- Davacı dava dilekçesinde anonim şirket genel müdürü olarak hizmet sözleşmesiyle çalışan davalının şirkete ait otomobili iade etmediği nedeniyle maddi tazminat istemiş olup mahkemece görevsizlik kararı verilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi belge ve açıklamalar incelenip değerlendirildiğinde uyuşmazlık TTK. 553 (eski TTK. 342) maddesine dayalı olarak şirketi temsilen yetkili bulunan yöneticinin sorumluluğuna ilişkindir. Anonim şirket yöneticisinin sorumluluğu Ticaret Kanun’unda düzenlenmiş bulunduğundan TTK 4. ve 5. maddeleri uyarınca ticaret mahkemesi görevli olduğundan işin esasının incelenmesi gerekirken mahkemece görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.

2- Yukarıda açıklanan bozma nedenine göre davalının temyiz itirazının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüyle kararın davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davalı temyizinin incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 16/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.