Yargıtay 23. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/6380

Karar: 2020/737

Karar Tarihi: 06.02.2020

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar:

Şikayetçi vekili, dava dışı borçlu hakkında 6183 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca 03.01.2012 tarihinde borçluya ait araca haciz koyulduğunu ve aracın satışı sonrası sıra cetveli düzenlendiğini, sıra cetvelinde şikayet olunan kurum ile haciz tarihlerinin aynı olması nedeni ile paranın garameten paylaşımına karar verildiğini, ancak ilk sırada şikayetçi kurum haczi olması nedeni ile bütün bedelin şikayetçiye ödenmesi gerektiğini savunarak sıra cetvelinin iptalini istemiştir.

Şikayet olunan vekili, her iki kurumunda aynı tarihte haciz koyduğunu ve 6183 Sayılı Kanun’un 69. ve İİK’nın 142. maddesi uyarınca paranın garamaten paylaştırılmasının doğru olduğunu savunarak şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; 6183 Sayılı Kanun’un 69. maddesi uyarınca kamu alacaklılarına iştirak hükümlerinin uygulanmayacağı ancak, şikayetçi kurum ile şikayet olunan idare tarafından aynı tarihte; 03/01/2012 haciz konulduğundan elde edilen satış bedelinin her iki kurum arasında garameten taksim yapılması hukuka uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

Karar, şikayetçi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 13/j maddesi uyarınca şikayetçiden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.