SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruları hakkında müvekkillerimiz tarafından tarafımıza sıkça yöneltilen sorular hakkında hazırladığımız bilgi notu ile kafalarda soru işareti bırakan hususlar giderilmeye çalışılmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu hakkında özellikle vatandaşlar arasında oluşan bilgi kirliliğinin engellenmesi ve tahkim yoluna yönlendirmenin sağlanması son derece elzemdir. Keza komisyon da bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Sigorta Tahkim Merkezi başvurusu ve tahkim süreci süreler,usul vb. konularda tıpkı bir hukuk yargılaması gibi ilerlemekte olup, bu konuda sigorta hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınması tavsiye edilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonunun yasal dayanağı 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’ nun 30. maddesidir.

Anılı madde uyarınca, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulmuştur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usûlünden faydalanabilir.

Tahkim sistemine üye kuruluşlara buradan ulaşabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Sigorta ettiren veyahut menfaat sahibi kişiler sisteme üye olan sigorta şirketleriyle yaşadıkları poliçe kaynaklı anlaşmazlıkların çözümü için komisyona başvuru yapabilirler.

Poliçe kaynaklı bir uyuşmazlığa istinaden sigorta ettiren sigorta şirketine başvurmuş ve talebi karşılanmamış ise komisyona başvuru yapabilir. Başvuruların komisyonca incelenebilmesi için uyuşmazlığın herhangi bir davaya konu edilmemiş olması ve Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir. Yine uyuşmazlık konusunda başkaca tahkim başvurusu yapılmış ise komisyonca başvurunuz incelenmeyecektir.

Komisyona Hangi Konularda Başvuru Yapılabilir?

Sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasındaki poliçe kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için komisyona başvuru mümkündür. Yine Güvence Hesabına ile ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda da komisyona başvuru yapılabilir.

Başvurulara birkaç örnek vermek gerekirse:

  • Değer Kaybı Alacakları
  • Trafik Kazalarından Kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Alacaları vb.
  • Kasko poliçesi kaynaklı uyuşmazlıklar
  • Hayat sigortası kaynaklı uyuşmazlıklar

Komisyona Başvuru Süresi Nedir

Komisyon başvurusu öncesi, mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmış olmanız gereklidir. Buna karşı, sigorta kuruluşu, kendisine yaptığınız başvuruyla ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermiş, ancak talebiniz karşılanmamışsa,  veya 15 iş günü (Trafik sigortasında 15 gün) geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsa, talebinizle ilgili olarak Komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

Verilen cevabın yetersiz olması ve poliçe şartlarını yerine getirmemesi halinde de komisyona başvuru yapmak mümkündür.

Komisyona Başvuru Nasıl Yapılır?

Komisyondan temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurulmalı, sigorta şirketinden alınan olumsuz cevap ve başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin dekont başvuru formu ekinde sunulmalıdır. Ayrıca uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayacak ve iddialarınızı destekleyen bilgi ve belgeler de başvuru formu ekinde komisyona sunulmalıdır.

Başvurular vekil yoluyla yapılabilmektedir. Vekil ile kastedilen baroya kayıtlı avukattır. Vekaletnamede sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilme konusunda özel yetki aranmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücreti

Komisyona başvuru öncesi başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin dekontun komisyona sunulması gerekmektedir.

Uyuşmazlık tutarı 5.000-TL’ye kadar olan başvurular için 100-TL, uyuşmazlık tutarı 5.001-TL ila 10.000-TL arasındaki başvurular için 250-TL, uyuşmazlık tutarı 10.001-TL ila 20.000-TL arasındaki başvurular için 350-TL, uyuşmazlık tutarı 20.001-TL ve üzeri başvurularda ise uyuşmazlık tutarının %1,5’u kadar meblağ başvuru ücreti olarak komisyona ödenmelidir.

Ayrıca başvuru hakkında bilirkişi raporu alınması gereken hallerde de bu miktar taraflardan talep edilmektedir.

Başvurunun lehe sonuçlanması halinde, başvurucu bu giderleri talebinin kabul oranında sigorta kuruluşundan alabilmektedir.

Sigorta Tahkim İncelemesi Nasıl Yapılır?

Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç onbeş gün içinde incelemelerini tamamlamak zorundadır. Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular sigorta hakemine iletilir.

Uyuşmazlığa hangi sigorta hakeminin bakacağı, Komisyon tarafından sigorta hakemi listesinden seçilir. Komisyon, işin niteliğine bağlı olarak en az üç sigorta hakeminden oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verebilir. Ancak, uyuşmazlık konusu miktarın onbeşbin Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda heyet teşekkülü zorunludur.

Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye mecburdur. Aksi halde, uyuşmazlık yetkili mahkemece halledilir. Ancak, bu süre tarafların açık ve yazılı muvafakatleriyle uzatılabilir. Hakem, kararını Komisyon müdürüne tevdi eder. Komisyon müdürü, kararı, en geç üç iş günü içinde, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 532 nci maddesi uyarınca gereğinin yapılabilmesi için davayı görmeye yetkili mahkemeye iletir.

Kararının İcrası Ne Şekilde Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen karar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nun ilamlı icra hükümlerine göre infaz edilmektedir. İcrası yönünden tıpkı bir mahkeme kararı gibi icra işlemlerine konu edilebilmektedir.

Hakem Kararına İtiraz Edilebilir mi?

Hakem kararlarına karşı itiraz mümkündür. Keza belirli meblağın üzerindeki uyuşmazlıkta komisyon kararının temyiz edilmesi de mümkündür.

Uyuşmazlık konusu 5.000-TL’ ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar kesindir.

Uyuşmazlık konusu 5.000-TL üzerine olan uyuşmazlıklarda kararın bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde Komisyon nezdinde bir defaya mahsusu olarak itiraz edilebilmektedir.

Uyuşmazlık konusu 40.000-TL üzeri olan uyuşmazlık hakkında ise, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvuru yapılabilmektedir. Bu miktarın altında kalan uyuşmazlıklarda ise itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.

Komisyon tarafından verilen kararlara karşı mahkemeler nezdinde itiraz edilmesi mümkün değildir. Yukarıda belirtildiği üzere yalnız 40.000-TL ve üzerine başvurular hakkında temyiz kanun yolu açıktır.

Av. Ali ÖZDEMİR

Göçük Hukuk Bürosu

28.04.2020

 

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.