FAHİŞ FİYAT ARTIŞI,STOKÇULUK VE HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU HAKKINDA

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronovairüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 14. maddesi ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Ek 1. madde eklenmiştir.

Düzenleme ile perakende ticaretin düzenlemesi ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarını önlemek ve bu tür uygulama yapan kişiler hakkında inceleme yapma yetkisini haiz değerlendirme kurulu oluşturulmuştur.

Kanun hükümleri perakende ticaretin düzenlenmesi amacıyla ilkeleri ortaya koymuş ve bu ilkeler emredici kanun hükümleri olarak düzenlemede yerini almıştır.

Kurulun Teşkili, Üyeleri ve Yetersayılar

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Başkanlığı, İç Ticaret Genel Müdürü tarafından yürütülen Kurul;

a) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü,

b) Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü,

c) Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür,

ç) İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı,

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından görevlendirilen birer üye,

e) Üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye,

olmak üzere on üç üyeden oluşur.

Kurul ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine; Başkan dâhil en az yedi üye ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.

Kurulun oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri ve Kurula ilişkin diğer hususlar yönetmelik ile belirlenecektir.

Yasaklanan Eylemler

1- Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz.

Düzenleme ile özellikle son dönemde Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan kaygılarında yararlanmak amacıyla bazı şirketlerin/kişilerin ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı kamuoyunun malumudur.

Özellikle tıbbi malzeme fiyatlarında yapılan fahiş artış yetkililerin de dikkatini çekmiş ve bu tür uygulama yapanların tespiti amacıyla HFA-Bildirim uygulaması geliştirilmiş ve vatandaşın bildirimleri ile bu tür uygulama yapan şahısların tespiti sağlanmıştır.

Düzenleme ile bu tür eylemlerde bulunan kişiler/şirketler hakkında kurul gerekli tedbirleri alma ve idari para cezası uygulama yetkisine sahiptir.

2- Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

Düzenleme ile özellikle son dönemde Covid-19 salgını sebebiyle bu süreçten yararlanmak amacıyla bazı şirketlerin/kişilerin ürün stoğu, tedarik zincirinin aksamasına sebep olacak ve piyasada darlık yaratacak stokçuluk faaliyeti yaptığı tespit edilmiştir.

Yine tıbbi malzeme ve kısa sürede bozulmayacak gıda ürünlerinin stoğunun yapıldığı tespit edilmiş ve tür uygulamalarda bulunan firmalar tespit edilerek, ürünlere el konulmuş ve gerekli idari/cezai işlemler tatbik edilmeye başlamıştır.

Düzenleme ile bu tür eylemlerde bulunan kişiler/şirketler hakkında kurul gerekli tedbirleri alma ve idari para cezası uygulama yetkisine sahiptir.

Cezalar

Üretici,tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapıldığının tespiti halinde kurul tarafından on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecektir.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulduğunun tespiti halinde ise elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecektir.

Av. Ali ÖZDEMİR

Göçük Hukuk Bürosu

18.04.2020

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.