HMK 119/2 Gereği Verilen Sürede Bildirilen Adrese Tebligat Yapılamazsa Dava Açılmamış Sayılır.

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/12964

Karar No: 2017/11445

Karar Tarihi: 25.09.2017

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, temyiz incelemesi sonucunda Dairemizce bozulmuş bozma kararı üzerine Mahkemece direnme kararı verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, taraflar arasında görülen ortaklığın giderilmesi davasına konu 4671 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı marangozhane, bekçi kulubesi ve çeşitli cinsteki ağaçların vekil edeni tarafından meydana getirildiğini açıklayarak vekil edenine ait olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Bir kısım davalılar davanın kabulüne karar verilmesini savunmuş, diğer davalılar savunmada bulunmamışlardır.

Mahkemece, davalı …’ın adres noksanlığının davacı vekilince sulüne uygun biçimde giderilmediği gerekçesiyle HMK 199/2 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiş, verilen karar 7. Hukuk Dairesinin 13.06.2013 gün 2012/8315 Esas 2013/11119 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.

Mahkemece önceki hükümde direnilmesi ile davanın 119/2 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmesi üzerine, anılan direnme kararı davacı vekilince temyiz edilmiştir. 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1. maddesi uyarınca, inceleme yapılmak üzere, dosya Dairemize gönderilmiştir.

SONUÇ

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve ilâmda belirlenip dayanılan gerektirici sebeplere göre mahkemece verilen direnme hükmünün yerinde bulunduğu anlaşıldığından, mahkemenin anılan kararının bozulmasına ilişkin 7. Hukuk Dairesinin 13.06.2013 gün 2012/8315 Esas 2013/11119 Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan 10/08/2012 gün 2012/80 Esas 2012/254 Karar sayılı hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK’un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 6,20 TL’nin temyiz edenden alınmasına, 25.09.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.