Tazminata Esas Giydirilmiş Ücretin, Asgari Geçim İndirimi Dahil Edilmeden Belirlenmesi Gerekir.

 

 

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2012/39082

Karar No: 2014/30875

Karar Tarihi: 23.10.2014

ÖZET:

Davacının tazminata esas giydirilmiş ücretinin hesabında ücretin eki niteliğinde olmayan asgari geçim indiriminin dâhil edilmesi hatalıdır. Asgari geçim indiriminin dâhil edilmesi kıdem tazminatı açısından tavan nedeni ile sonuca etkili değilse de, ihbar tazminatı hesabında fazla miktar hesaplanmasına neden olmuştur. Tazminata esas giydirilmiş ücretin asgari geçim indirimi dâhil edilmeden belirlenmesi gerekir. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 41, 46, 47, 57)

Dava:

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Okay tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; Müvekkilinin davalı şirkette 29.01.2004-05.05.2010 tarihleri arasında ağır vasıta LPG tanker şoförü olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatlarının eksik ödendiğini, gerçek ücretlerinin SGK’ya bildirilmediğini, müvekkilinin çalıştığı sürece haftanın 7 günü 05.30-23.00 saatleri arasında çalıştığını, haftanın 3-4 günü de bu çalışmasının 2-3 saat daha uzadığını, ancak fazla çalışma ve hafta tatili ücretlerinin ödenmediğini, ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştırılan müvekkilinin yıllık izinlerinin de kullandırılmadığını, müvekkilinin son ücretinin aylık net 2.000,00-TL olduğunu ayrıca her istasyon ve sefer için de ücret ödendiğini, gıda ve yakacak yardımı da yapıldığını, kıdem ve ihbar tazminatı olarak ödenen 6.168,99-TL’nin alacaklarını karşılamadığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının ücretinin net 523,00-TL olduğunu, ücretlerin banka hesabına ödendiğini, davacıya 4.924,39-TL kıdem tazminatı ile 1.244,60-TL ihbar tazminatı ödendiğini, davacının 2005- 2009 yıllarına ilişkin izinlerini kullandığını, davacının şehiriçi istasyonlara dağıtım yaptığı dikkate alındığında belirtilen saatlerde çalışmasının mümkün olmadığını, hafta tatili ve dini bayramlarda çalışmadığını, 5 yıllık zamanaşımı süresinin geçtiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının tazminata esas giydirilmiş ücretinin hesabında ücretin eki niteliğinde olmayan asgari geçim indiriminin dâhil edilmesi hatalıdır. Asgari geçim indiriminin dâhil edilmesi kıdem tazminatı açısından tavan nedeni ile sonuca etkili değilse de, ihbar tazminatı hesabında fazla miktar hesaplanmasına neden olmuştur. Tazminata esas giydirilmiş ücretin asgari geçim indirimi dâhil edilmeden belirlenmesi gerekir.

3- Davacının dağıtım yaptığı her istasyon için 9,00 TL ve her kilometre başına 80 kr. sefer primi aldığı dava dilekçesi ile sabittir. Davacının fazla mesai alacağına ilişkin talebi kabul edilmiş ise de bu tür çalışma sisteminde davacının, yaptığı fazla çalışma saatleri ücretlerinin zamsız kısmını aldığının kabulü ile %50’lik kısmının uygun oranda yapılacak bir takdiri indirim ile hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 23.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.