Dava Dilekçesinde “Sair Delillere” Dayanılması Tanık Dinletilebileceği Anlamına Gelmez.

 

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/15468

Karar No: 2020/4844

Karar Tarihi: 03.06.2020

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı vekili, davacının 05/05/2010-31/12/2014 tarihleri arasında davalı sigorta şirketinde sigorta satış personeli olarak çalıştığını, çalıştığı süre boyunca fazla mesai, ulusal bayram, genel tatil ücreti ile yıllık izin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğini, iddia ederek kıdem tazminatı ile fazla mesai, yıllık izin ve ulusal bayram, genel tatil ücretlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı vekili, davacının 26/12/2014 tarihinde izne ayrıldığını, 31/12/2014 tarihinde davalı şirkette çalışan akrabasını arayarak başka bir sigorta şirketinde işe başladığını ve bu yüzden işten ayrıldığını söylediğini, bu nedenle davacının kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, iddia olunan diğer işçilik alacaklarının da davacıya ödendiğini, savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçi ödenmeyen bir kısım işçilik alacakları sebebi ile iş sözleşmesini 4857 sayılı kanunun 24/II-e maddesine göre haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteminde bulunmuş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmamış, ancak ön inceleme aşamasında tanık listesi verilmiş ve davalı vekili tanık dinletilmesine muvafakat etmediklerini açıklamıştır. Dava dilekçesinde “sair delillere” dayanılması tanık dinletilebileceği anlamına gelmez. Bu nedenle davacı tanık anlatımına göre davaya konu ulusal bayram genel tatil ücret alacağı ile fazla çalışma ücret alacağı hesabı hatalıdır.

Davalı tanığı da dinlenmiş olup sözü edilen tanık beyanına göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ispatlanamamış olsa da haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşıldığı anlaşılmakla davalı tanığı beyanına göre gerekirse yeniden hesaplama yapılarak fazla çalışma ücreti belirlenmeli ve karineye dayalı makul indirim hususu düşünülerek istekle ilgili bir karar verilmelidir.

F) Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.