Ferdi Kaza Sigortası Bir Meblağ Sigortası Olduğundan, Zarar Görene Ödeme Yapan Sigortacının Sigortalısına Rücu Hakkı Bulunmamaktadır.

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi

Esas No: 2018/6134 Karar No: 2020/4763 Karar Tarihi: 13.07.2020

YARGITAY KARARI MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonucunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı şirket yetkilisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – ferdi kaza sigortası –

KAR AR

Davacı vekili, müvekkili sigorta şirketi nezdinde kasko ferdi kaza sigorta poliçesi ile sigortalı ve davalı şirket adına kayıtlı aracın sebebiyet verdiği kaza nedeniyle müvekkili şirket tarafından 3. Kişilere 26/11/2009 tarihinde 3.000,00 TL tazminat ödendiğini, kaza tespit tutanağına göre sigortalı araç sürücüsünün asli kusurlu olduğunu ve ehliyetinin olmadığını,

Bu nedenle müvekkilinin sigortalısına rücu hakkı olduğunu, davalı hakkında başlatılan Gölköy İcra Müdürlüğünün 2010/439 sayılı dosyasına davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek davalı borçlunun icra dosyasına vaki itirazının iptaline ve takibin devamına, davalının %20 oranında icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı yetkilisi, kazaya neden olan aracın şirket yetkililerinin bilgisi dışında park edildiği yerden alınarak trafiğe çıktığını ve kazanın gerçekleştiğini, şirketin araçlarını yönlendiren kişinin kendisi olduğunu, aracı bulunduğu yerden alan kişiler hakkında savcılığa şikayette bulunduklarını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama, toplanan delillere göre;

davanın kabulü ile davalının Gölköy İcra Müdürlüğünün 2010/439 sayılı takip dosyasına yaptığı itirazın iptaline ve takibin devamına, asıl alacak olan 3.000,00 TL üzerinden %20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş; hüküm, davalı şirket yetkilisi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ferdi kaza koltuk sigortasından kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir.

Davacı taraf, klasik kasko sigorta poliçesi kapsamında düzenlenen ferdi kaza sigortası nedeniyle, araçtaki yolcu …’nun vefatından dolayı 3. Kişilere 3.000,00 TL tazminat ödemesi yaptığını, sürücünün ehliyetsiz olduğunu, bu nedenle davalıya rücu ettiklerini ve hakkında icra takibi başlattıklarını, davalının icra takibine haksız itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline ve davalının %20 oranında icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Ferdi kaza Sigortaları, can sigortası türlerinden olup, meblağ sigortası olması itibariyle de, ölüm halinde limit kadar olmak üzere maktu; yaralanma halinde ise, yapılan tedavi giderleri bakımından buna ilişkin limiti geçmemek üzere ve yapılan harcama kadar nispi;

Sürekli sakatlık halinde ise, sakat kalma oranı ve sakatlığın derecesine göre limitin belli oranı olmak üzere, sigorta bedelinin ödenmesini gerektirir.

Davacı ferdi kaza koltuk sigortacısı olup, ilke olarak bir meblağ sigortası olan ferdi kaza sigortasında, sigortalıya ödeme yapan sigorta şirketine, ödediği tazminatı halefiyet yoluyla kazaya neden olanlardan rücuan talepte bulunmak hakkı tanınmamaktadır.

Ayrıca,

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında teminat dışında olan haller sayılmış olup, bunlar içerisinde gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından aracın kullanılması sırasında kazanın gerçekleşmesi hali düzenlenmemiştir.

O halde, ferdi kaza sigortası nedeniyle ödeme yapan davacının, sigortalısından rücuen tahsili için açtığı iş bu davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Kabule göre, mahkemece, konusunda uzman hesap bilirkişisinden rapor alınmaksızın eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı şirket yetkilisinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13/07/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.