İtirazın İptali Davasının Konusu Islah Yoluyla Arttırılırsa, Arttırılan Miktar Yönünden Davaya Eda Davası Olarak Devam Edilir.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/34911

Karar No: 2016/19243

Karar Tarihi: 07.11.2016

ÖZET:

İcra takibine konu edilen miktarlar nedeni ile kıdem ve ihbar tazminatı için belirlenen miktarların tamamı fazla mesai, yıllık izin ve tatil ücretinden kalan miktarlar için ise tahsil hükmü kurulması gerekirken mahkemece icra takibine konu olmayan miktarlar içinde itirazın iptaline karar verilmesi hatalıdır.

Dava ve Karar:

Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ile %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı nezdinde 01/05/2003-12/12/2010 tarihleri arasında çalıştığını son ücretinin 1.800,00 TL olduğunu, davalı işyerinin haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın, ekonomik krizi sebep göstererek davacının iş akdini 13/12/2010 tarihinde fiilen sonuçlandırıldığını, aynı zamanda 2010 yılı 8.9.10.11. Aylar ücretlerinin eksik ödenmesi nedeniyle bu fesihten iki gün sonra İş Kanununun 24.maddesine göre davacının iş akdini haklı nedenle feshettiğini beyan etmiştir.

Ayrıca fazla mesai yapıldığını, kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini, bu alacakların tahsili için icra takibi yaptığını, ancak davalının takibe haksız itiraz ettiğini, itirazın iptali, takibin devamı ile davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir.

Yargılama sırasında ise bilirkişi hesap raporundan sonra ıslah dilekçesi ile taleplerini arttırarak bu doğrultuda kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacakları yanında kötüniyet tazminatının kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş akdinin haklı olarak feshedildiğini, asgari ücretle çalıştığını, fazla mesai yapılmadığını, hafta tatillerinde, dini, milli, bayramlarda ve yılbaşlarında mesai yapılmadığını, yıllık izinlerini kullandığını ve hiç bir ücret alacağının bulunmadığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, İş akdinin tazminat ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona erdiğini ispat yükü davalı işverende olup, işveren tarafından bu yükümlülüğü yerine getiremediği ve çıkış bildirgesinde de kod 04 gösterilmiş olup, bu işveren tarafından haklı neden bildirilmeksizin fesih olduğu, iş akdinin işveren tarafından haklı nedene dayalı olarak feshedilmediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı, davacının tazminat dışında ödenmeyen ve bilirkişi tarafından hesaplanan işçilik alacakları bulunduğu, gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Bakırköy 11. İcra Müdürlüğünün 2011/106 Esas sayılı icra dosyasındaki davalı borçlunun itirazının 14.726,50TL kıdem tazminatı, 3.671,69 TL ihbar tazminatı, 7.093,33 TL ücret alacağı, (% 35 hakkaniyet indirimi yapıldıktan sonra) 5.605,82 TL fazla çalışma alacağı, 5.440,00 TL yıllık izin alacağı, 353,82 TL genel tatil ücreti ve ile birlikte 36.891,16 TL asıl alacak ve 182,67 TL işlemiş faiz olmak üzere TOPLAM 37.073,83 TL alacak tutarı yönünden İPTALİNE ve icra takibinin belirtilen miktar itibariyle kaldığı yerden DEVAMINA, koşulları oluşmadığından davacı yararına icra inkar tazminatına, davalı yararına ise kötü niyet tazminatına hükmedilmesine YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Genel haciz yoluyla yapılan ilamsız icra takiplerinde, borçlunun itirazı üzerine takip durur. Alacaklının takibin devamını sağlamaya yarayan imkânlarından biri 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 67 inci maddesinde öngörülen itirazın iptali davasıdır. İtirazın iptali davası, takip alacaklısı tarafından, takibe itiraz eden takip borçlusuna karşı açılır. İcra takibinde yer alan ve borçlu tarafından itiraza uğrayan kısım davanın konusunu oluşturur.

İtirazın iptali davasında, işçilik alacaklarıyla ilgili olarak tahsil hükmü kurulması mümkün olmaz. Yargılama sonunda icra takibine itirazın kısmen ya da tamamen iptali ile takibin devamına ya da davanın reddine karar verilmelidir. İtirazın iptali davasında dava konusunun ıslah yoluyla arttırılması mümkün olup, arttırılan kısım yönünden takip yapılmadığı için bu miktarlar yönünden eda davası olarak tahsil hükmü kurulmalıdır. Davaya konu miktarın ıslah yoluyla arttırılması itirazın iptali davasının niteliğini değiştirmez ve tamamını tahsil davasına dönüştürmez.

Dosya içeriğine göre davacı İcra Dosyasında takip talebi ile 7.780,00 TL ücret, 19.036,00 TL Kıdem Tazminatı, 4.616,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL Fazla mesai, 500,00 TL yıllık ücretli izin, 300,00 TL hafta ve resmi tatil ücreti talep edilmiş, davacı taraf bilirkişi raporundan sonra ıslah sureti ile 9.813,92 TL Fazla mesai, 6.120,00 TL yıllık ücretli izin, 402,63 TL genel tatil ücret alacağı talep etmiştir.

Bu durumda, icra takibine konu edilen miktarlar nedeni ile kıdem ve ihbar tazminatı için belirlenen miktarların tamamı, 1.000,00 TL fazla mesai, 500,00 TL yıllık ücretli izin ve 300,00 TL tatil ücret alacakları için itirazın iptali ile takibin devamına, fazla mesai, yıllık izin ve tatil ücretinden kalan miktarlar için ise tahsil hükmü kurulması gerekirken mahkemece icra takibine konu olmayan miktarlar içinde itirazın iptaline karar verilmesi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.