KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ

26 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 31523 sayılı Tebliğ ile Konkordato Gider Avansı Tarifesi belirlenmiştir. İşbu tebliğ ile İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir

Bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtaya gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

Konkordato Gider Avansı Tablosu

Konkordato talep edilirken Bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri yatırılır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan için İlan bedelinin asgari tutarı olan 770,00 Türk Lirası yatırılır.
İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için Elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti yatırılır.
Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için Asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarı yatırılır.
Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan için İlan bedelinin asgari tutarı yatırılır.
Bir Bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı yatırılır.
Diğer iş ve işlemler için 440,00 Türk Lirası yatırılır.
İflasa tabi olanlar yönünden 19.500,00 Türk Lirası iflas gideri yatırılır.

İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.

Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilir.

Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır.

Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

Bu Tarife Yayım Tarihi olan 26.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Stajyer Avukat Melek Ece ATALAY