KASKO SİGORTA POLİÇESİNDE RENT A CAR OLARAK KULLANILDIĞI  BELİRTİLEN ARACIN SAHİBİ TÜZEL KİŞİ TACİR İSE VE DAVAYA KONU ARAÇ ÖZEL TÜKETİM KAPSAMINDA DEĞİL İSE, KİRALAYANIN TÜKETİCİ OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEZ.

 

Esas No: 2019/2505
Karar No: 2020/6955
YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
Karar Tarihi: 12.11.2020
YARGITAY KARARI MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı Mapfre Genel Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü: – tüketici –

-K A R A R

Davacı vekili, müvekkili şirkete ait, davalı Mapfre Genel Sigorta A.Ş.’ye kasko sigortalı aracın diğer davalılar … ve … tarafından kiralandığını, aracın davalı … idaresinde ike gerçekleşen kazada hasarlandığını açıklayıp hasar bedelinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davaya bakma görevinin tüketici mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş; karar, davalı Mapfre Genel Sigorta A.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, araç hasarına ilişkin tazminat istemine ilişkindir.

Davacı şirkete ait, davalıya kasko sigortalı aracın rent a car sözleşmesi kapsamında davalılarca kiralandığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık yoktur. Davacı şirkete ait aracın kazada hasarlanması sebebi ile hasar bedelinin tahsili talep edilmiş, mahkemece uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kaldığı gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasada tüketiciler ile satıcı ve üretici firma arasındaki mal ve hizmet alım satımından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması görevi, Tüketici Mahkemelerine verilmiştir.

Aynı Yasanın 3/e bendinde “tüketici; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzelkişi” olarak tanımlanmıştır.

Her alıcı tüketici değildir.

Bu duruma göre; tüketici sayılabilecek kişinin mal ya da hizmeti ticari faaliyeti dışında özel kullanım ya da tüketimi için talep etmesi gerekir. Burada kastedilen kişinin ticaret veya mesleği ile ilgili olmayan kullanımı yada tüketimidir.

Türk Ticaret Kanununda ticari şirketlerin tacir sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Tacir niteliğindeki tüzel kişileri ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işleri ticari işlerdendir. Eğer bir muamele fiil veya iş ticari iş ise, bunlara özel ticari kurallar uygulanır. Bu tüzel kişilerin bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanmaları veya tüketmeleri söz konusu değildir.

4077 Sayılı Yasa ile bir mal ve hizmeti özel amaçlarla satın alarak onu günlük yaşamda tüketen kişinin (tüketicinin) korunması amaçlanmıştır. Tüketici 4077 Sayılı Yasa’dan yararlanmak için başvurduğunda uyuşmazlık Tüketici Mahkemesinde çözümlenecektir. Tacirin ticari işletmeyle ilgili sözleşmelerinde tüketiciler için düzenlenen yasa hükümleri uygulanmaz.

Somut olayda, davacıya ait aracın araç kiralama sözleşmesi ile davalılara kiralandığı, düzenlenen kasko sigorta poliçesinde aracın kullanım tarzının rent a car olduğu düzenlenmiştir. Davacı tüzel kişi tacir olup, davaya konu aracın özel tüketim kapsamında olmadığı gözetildiğinde davacı; yukarıda anlatılanlar karısında “tüketici” değildir. Buna göre ticari nitelik taşıyan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde incelenip karara bağlanması olanaklı değildir.

O halde mahkemece işin esasına girilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Mapfre Genel Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Mapfre Genel Sigorta A.Ş.’ye geri verilmesine 12/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.