06.04.2021 Tarihli 31446 Sayılı Resmi Gazete’de “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” Yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bu tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’ne (MKK) bildirilmesi ve kaydedilmesi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler belirlenmiştir.

Bu Tebliğ, yayım tarihi olan 06.04.2021’de yürürlüğe girmiş olup tebliğdeki başlıca düzenlemeler şu şekildedir:

  • Senetlerin Basımı ve Dağıtılması

Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılır. Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin;

Gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası,

Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi,

İletişim bilgileri,

MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir.

Pay senedi, sistemde özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kaydedilir ve MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirket tarafından bastırılır.

Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesine konulur. Yönetim kurulu kararının tescilinden önce, hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edilir.

Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren ÜÇ AY içinde tamamlanır.

  • Senetlerin Devri

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ye yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Devralan tarafından şirkete başvurulması durumunda devir bildirimi şirket aracılığıyla yapılır.

  • Genel Kurul Toplantıları için Pay Çizelgesi

Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alır.

Pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması için, şirketi temsile yetkili olanlarca genel kurul tarihinden en az iki gün önce MKK sistemi üzerinden başvuruda bulunulur. Pay sahipleri çizelgesi MKK tarafından genel kurul gününden bir önceki gün MKK sistemindeki gün sonu kayıtları esas alınarak hazırlanır. Hazırlanan pay sahipleri çizelgesi genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından alınır.

31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken MKK’ye bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz şirket tarafından MKK’ye bildirilmeyen pay sahipleri de dikkate alınır.

  • MKK Nezdinde Tutulan Kayıtlar

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin kayıtlar MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda tutulur ve tutulan kayıtlar süresiz olarak saklanır. MKK sisteminde üretilen tekil numara üzerinde şirket tarafından herhangi bir değişiklik yapılamaz

Şirket tarafından hatalı veya eksik kayıtları düzeltmek amacıyla MKK sisteminde güncelleme yapılması durumunda, düzeltme yapıldığı bilgisi şirkete ve ilgili pay sahibine bildirilir.. MKK’ye yapılan bildirimin doğruluğundan, bildirimde bulunan sorumludur.

MKK’ye bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirimi yapana kadar kullanamaz.

  • Bildirim Nasıl Yapılmalıdır?

Yapılacak kayıt ve bildirimler, MKK sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza, e-devlet şifresi veya T.C. Kimlik Kartı ile erişim sağlanarak veya doğrudan MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından giriş yapılarak elektronik ortamda yapılır.

  • Hacze Konu Edilen Paylar

İcra müdürlüklerince veya tahsil dairelerince üzerine haciz konan veya yargı mercilerince verilen bir karara istinaden tedbire konu edilen pay senedi hakkında ilgili merciin senet üzerinde yer alan ve MKK tarafından üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirkete yapacağı bildirim üzerine MKK nezdinde gerekli kayıt şirket tarafından oluşturulur. Bu kayıtlar ilgili merciin bildirimi üzerine aynı usulle sistemden kaldırılır.

  • MKK Tarafından Alınacak Ücretler

Şirketlerden Alınacak Ücretler : Kayıt Ücreti (150 TL) , Bildirim Ücreti (50 TL) , Pay Sahipleri Çizelgesi Ücreti (150 TL). Kayıt ücreti şirketin MKK Sistemine kaydı sırasında ödenir. Bildirim ücreti, Şirketin sisteme kaydedildiği yılı takip eden yıldan itibaren şirket tarafından MKK sistemine yapılan her bildirim için ödenir. Aynı gün yapılan bildirimlerden tek ücret alınır. Pay sahipleri çizelgesi ücreti her çizelge başına ayrı ayrı ödenir.

Pay Sahiplerinden Alınacak Ücretler: Devir Bildirim Ücreti (50 TL). Devir bildirim ücreti pay sahibi tarafından her takvim yılında sisteme yapılan ilk devir bildiriminde ödenir. Aynı yıl içinde yapılan diğer bildirimler ücretlendirilmez. Bildirimde bulunulmayan yıllarda ücret alınmaz. Devir bildirim ücreti 2022 yılı itibari ile uygunlanmaya başlanır.

Stajyer Avukat Melek Ece ATALAY