İdari Para Cezaları; Cezaların Şahsiliği Gereğince, Vefat Edenin Mirasçılarından İstenemez.

 

DANIŞTAY 14. Dairesi

Esas No: 2015/3791

Karar No: 2015/4273

Karar Tarihi: 21.05.2015

Özet:

Dava konusu idari para cezasının cezaların şahsiliği ilkesi gereği vefat eden davacının mirasçılarından tahsil edilemeyeceği, bu sebeple davanın yalnız davacıyı ilgilendiren nitelikte olduğu dikkate alındığında, dava dilekçesinin iptaline karar verilmesi gerektiğinden, temyize konu idare mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir.

İstemin Özeti:

İzmir 2. İdare Mahkemesinin 25/11/2014 günlü, E:2014/316, K:2014/1404 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Dava; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, İmbatlı Mahallesi, 6086 Sokak, No:76 – 78 adresinde bulunan ve tapunun 35091 ada, sayılı parsellerinde kayıtlı olan üzerine ruhsatsız yapılar yapıldığından bahisle davacı adına tahakkuk ettirilen toplam 30.348,54 TL para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 06.02.2014 tarihli ödeme emrinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacı adına Karşıyaka Belediye Encümeninin 22.10.2013 tarih ve 2749 sayılı kararıyla 2.017,27 TL, Karşıyaka Belediye Encümeninin 22.10.2013 tarih ve 2745 sayılı kararıyla da 28.331,27 TL imar para cezası verildiği, söz konusu Karşıyaka Belediye Encümeninin kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda Mahkemelerinin 07.05.2014 tarih ve E: 2013/1783, K: 2014/732 sayılı kararıyla söz konusu imar para cezasının; 139,12 TLlik kısmının iptaline, 1.878,15 TLlik kısmı yönünden ise davanın reddine, İzmir 1. İdare Mahkemesinde açılan davada ise 20.11.2014 tarih ve E:2013/1871 K:2014/1562 sayılı kararla imar para cezasının 2.179,33 TLlik kısmının iptaline, kalan kısmı yönünden ise davanın reddine karar verildiği gerekçesiyle dava konusu ödeme emrinin 2.155,00 TLlik kısmının iptaline, 26.068,71 TLlik kısmının yönünden ise davanın reddine karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik” başlıklı 26. maddesinde, “Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden; davacı ..’a verilen imar para cezası ve ödeme emrine karşı anılan kişi tarafından bakılan davanın açıldığı, İdare Mahkemesince temyize konu karar verildikten sonra davacının 14.05.2015 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ”Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38’inci maddesinin 7’nci fıkrasında ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20’nci maddesinde kurala bağlanan, ”ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesi, herkesin kendi fiilinden sorumlu tutulmasını, cezanın yalnız, suçu işleyenlerle iştirak edenlere verilmesini, suça katkısı bulunmayanlara ceza sorumluluğu yükletilemeyeceğini; hiç kimsenin işlemediği bir suçtan dolayı sorumlu tutulamayacağını, bir başkasının işlediği suçun, suçu işlemeyenlere sirayet edemeyeceğini ifade etmektedir. Ceza Hukukunun temel ilkelerinden biri olan bu ilkenin idari para cezaları için de geçerli olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır.

Bu durumda; dava konusu idari para cezasının cezaların şahsiliği ilkesi gereği vefat eden davacının mirasçılarından tahsil edilemeyeceği, bu sebeple davanın yalnız davacıyı ilgilendiren nitelikte olduğu dikkate alındığında, 2577 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince dava dilekçesinin iptaline karar verilmesi gerektiğinden, temyize konu idare mahkemesi kararının bozulması gerekmektedir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 25/11/2014 günlü, E:2014/316, K:2014/1404 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.