İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/3467

Karar No: 2017/7497

Karar Tarihi: 01.11.2017

ÖZET:

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmiştir. Belli günde davalı … Tic. San. A.Ş. vek. Av. …’ın gelmiş olmasıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR:

Davacı vekili, müvekkilinin tırlara kredili yakıt temin eden bir … firması olduğunu, davalı tarafın fatura içeriğinden de belli olan muhtelif tarihlerde müvekkilinden yakıt ikmali yaptığını ve icra takibi yapılan faturalar bakiyesi için … adet fatura ile toplam ….964,32 Euro tutarında borç oluştuğunu, ….964,32 EURO nun tahsili için … 24. İcra Müdürlüğü’nün 2013/7089 E nolu dosyası ile icra takibine geçildiğini, borçlunun itiraz etmesi neticesinde takibin durduğunu beyan ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile ….964,32 EURO alacağın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Davalı … vekili, davacı şirketin yabancı bir şirket olduğu ve bulunduğu ülkedeki yerel mahkeme kararı ile şirketin iflasına ve kapatılmasına karar verildiğini, davacı şirketin iflas ettiğini dolayısı ile müflis şirketin davayı takip yetkisinin bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı … Tic. San. A.Ş. vekili, müvekkilinin fatura bedellerini ödediğini, davacı şirket tarafından ibraname düzenlendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere göre, davacı şirket hakkında yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan tercümesi yaptırılmış iflas kararının bulunduğu, bu nedenle iflas nedeniyle kapatılmış, tüzel kişiliğe sahip bulunmayan şirketin dava açma hak ve yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ:

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı … Tic. San. A.Ş. yararına takdir olunan ….480,00 TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı … Tic. San. A.Ş.’ne ödenmesine, 01/…/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.