Nafaka Miktarının Artırılması Konusunda TÜİK’in Yayınladığı Yıllık ÜFE Oranı, Artış Tarihi Olarak Da Kararın Kesinleştiği Tarih Benimsenmektedir.

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/14315

Karar No: 2017/2921

Karar Tarihi: 13.03.2017

Özet:

Mahkemece, takdir edilen nafaka miktarının her yıl TEFE / TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi isabetli bulunmamıştır. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmemektedir. Hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Dava ve Karar:

Taraflar arasındaki iştirak nafakasının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı, ortak çocuklar için ödenen 150.00.- şer TL iştirak nafakasının yeterli olmadığını ileri sürerek nafakanın 400.00.- er TL ye yükseltilmesine ve her yıl artış için oran belirlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, cevap dilekçesi sunmamıştır.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, iştirak nafakasının 300.00.- er TL ye yükseltilmesine, nafakaların her yıl TEFE/TÜFE oranında artırılmasına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre, takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak TÜİK’in yayınladığı yıllık ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir.

Mahkemece, takdir edilen nafaka miktarının her yıl TEFE / TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi isabetli bulunmamıştır. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmemektedir.

Sonuç:

Yukarıda 1. bentte yeralan nedenlerle sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte yeralan nedenlerle; hükmün 2. fıkrasında yer alan; “bu miktarın her yıl TEFE-TÜFE oranında belirlenecek olan artış oranları nispetinde artırılmasına” ifadelerinin çıkarılarak, yerine; “sözkonusu nafaka miktarına kararın kesinleştiği tarihi takip eden yıllarda TÜİK’in yayınladığı yıllık ÜFE oranında artış uygulanmasına…” ifadelerinin yazılması sureti ile hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.