SORULARLA 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun’un Kapsamı Nedir ? Hangi Alacak Kalemleri Kanun Kapsamında Yapılandırmaya Tabidir?

Vergi idaresinin, bazı Bakanlıkların, Belediyelerin, Kredi Yurtlar Kurumu’nun, SGK’nın ve daha birçok kurumun tahsil ettiği tutarlar kanunun kapsamındadır.

Örneğin Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler, bunlara bağlı olan ve olmayan vergi cezaları; gecikme faizleri, gecikme zamları; asli ve fer’i amme alacakları;  Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizleri ; 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları gibi fer’i amme alacakları ve daha bir çok kalem 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

Kanun 31.08.2020 tarihinden önceki borçları kapsadığı için bu tarihten sonra tahakkuk eden borçlar kanun kapsamında yapılandırmaya tabi değildir.

Yapılandırma kapsamında borcu olanların nelere dikkat etmesi gerekir? Borçlular yapılandırmayla birlikte borcun ne kadarından muaf olur?

 7256 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvurmaları ve ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2020 tarihine kadar tahsil dairelerine ödemeleri gerekmektedir.

(İstisna : Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarlar için ilk taksitin 28/2/2020 tarihine kadar ödenmesi yeterlidir. )

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde;

  1. Bu kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.
  2. Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.
  3. Ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Yİ – ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak olan tutardan %50 indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit süresi içinde ödenmesi halinde;

  1. Bu kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.
  2. Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.
  3. Ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Yİ – ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak olan tutardan %25 indirim yapılır.

Mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler için, taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.

Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder.

Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin ilgili mevzuatta yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.

Kanun kapsamında hangi alacakların tahsilinden tamamen vazgeçilir?

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

Asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçların tahsilinden vazgeçilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamının tahsilinden vazgeçilir

Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Stajyer Avukat Melek Ece Atalay 

25.11.2020

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.