Uzlaştırma, Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Mutlaka Öncelikle Uygulanması Zorunlu Bir Maddi Ceza Hukuku Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumudur.

T.C YARGITAY 19.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 31417  Karar: 2021 / 3686 Karar Tarihi: 25.03.2021

(5271 S. K. m. 253, 254, 260) (5237 S. K. m. 43) (556 S. KHK. m. 9, 61, 61/A)

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle;

Başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre şikayetçi Warner Bros Entertainment Inc. şirketinin katılan sıfatının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ancak 5271 sayılı CMK’nın 260. maddesi gereğince, katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için yasa yollarının açık olduğu gözetilip şikayetçi şirketin suçtan zarar görme olasılığına göre sanık hakkında kurulan hükmü temyize hakkı bulunduğu anlaşılmakla, dosya incelendi.  Gereği görüşülüp düşünüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Suç ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 61/A-5. maddesinde “Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır”.

Ve yine aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesinde ise “Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder”.

Şeklinde düzenlemelerin yer alması nedeniyle suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği bu suçun öngörülebilir ve belirli olabilmesi açısından tecavüz edildiği iddia edilen markanın tescilli olması ve bu tescilli markanın Resmi Marka Gazetesi’nde yayınlanmış olması gerekir.

Bu açıklamalar ışığında somut olayda 24/10/2014 tarihli arama tutanağına göre sanığa ait iş yerinde yapılan aramada 22 adet GS logolu ve 12 adet Warner Bros firmasına ait çizgi film karakteri taşıyan cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

Hükme esas alınan 10/12/2014 tarihli bilirkişi raporunda suça konu ürünler üzerinde katılan …adına tescilli 2005 48187 numaralı markanın iktibas edilmek suretiyle kullanıldı.

2008 55821 tescil numaralı markanın Warner Bros Entertainment Inc. adına 2008 yılında tescil edildiğinin tespit edilmesi üzerine Mahkemece bilirkişi raporunda belirtilen 2008 55821 tescil numaralı markaya ait tescil belgeleri ve emtia listesinin Türk Patent ve Marka Kurumundan temin edilmesi ile tescil belgesinin incelenmesinden 2008 55821 numaralı markanın Turner Entartainment Co. şirketi adına tescilli olduğunun anlaşılması nedeniyle şikayetçi şirketin katılan sıfatının kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Şikayetçi firma vekilinden varsa suça konu ürünleri kapsar şekilde tescilli olan markalarının sorulup, Türk Patent ve Marka Kurumundan bu markalara ait tescil belgelerinin onaylı örnekleri getirtildikten sonra yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak;

Sanığa ait işyerinde ele geçirilen cep telefonu kılıfları üzerinde şikayetçi firma adına tescilli olan marka veya markalarıyla iktibas veya iltibas oluşturacak şekilde taklit olarak kullanılıp kullanılmadığı ve kullanılmış ise katılanın hangi marka veya markalarına tecavüz edildiği belirlenerek sonucuna göre şikayetçinin kamu davasına katılması hususunda karar verilmesi gerekirken eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kabule göre de;

1-

Temyize konu dosya kapsamında sanığın … … adresinde faaliyet gösterdiği işyerinde 24/10/2014 günü yapılan aramada katılan …Ş firması adına tescilli markaları taşıyan taklit ürünlerin ele geçirildiği olayla ilgili sanık hakkında 10/12/2014 tarihli iddianamenin düzenlendiği; UYAP ortamında yapılan araştırmada sanık hakkında…

Anadolu Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi’nin 2014/1338 E, 2015/609 K. sayılı dosyasında ise sanığın...Kadıköy … adresindeki işyerinde 10/11/2014 günü yapılan aramada …firması adına tescilli markaları taşıyan taklit ürünlerin ele geçirilmesi üzerine sanık hakkında 25/12/2014 tarihli iddianamelerin düzenlenip ayrı ayrı kamu davalarının açıldığının anlaşılması karşısında;

Anılan dava ile iş bu dava birleştirilerek, suç ve iddianame tarihleri dikkate alınıp hukuki kesintinin iddianamenin düzenlenmesiyle gerçekleşeceği gözetilmek sureti ile sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda …karşı aynı suçu birden fazla işleyip işlemediğinin ve hakkında TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılması zorunluluğu.

2-

02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde değişiklik yapılarak madde içeriğinden “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile”.

İbaresinin çıkarılması nedeniyle özel bir etkin pişmanlık hükmü olan (suç ve karar tarihinde yürürlükte bulunan) 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61/7. maddesinin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61/A maddesinde düzenlenen satışa arz etme veya satma suçu yönünden de uzlaştırma kurumunun uygulanmasına engel teşkil etmemesi, uzlaştırmanın soruşturma ve kovuşturmalarda mutlaka öncelikle uygulanması zorunlu bir maddi ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku kurumu olması karşısında, sanık hakkında 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik CMK’nin 253. ve 254. maddelerinin uygulanması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 25/03/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)