Tahliye taahhütnamesi, kiracının, taşınmazı belli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı bir beyanıdır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiralayana kira sözleşmesine son verme hakkı tanıyan tahliye taahhütnamesinin temel hukuki dayanağını, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi oluşturmaktadır.

Borçlar Kanunu’nda özellikle konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiracıyı koruyan ve kira sözleşmesinin kiralayan tarafından feshini önleyen hükümler bulunmaktadır. Hatta bir kira sözleşmesi süreli olarak düzenlense dahi bu husus, kira sözleşmesinin belirlenen tarihte doğrudan son bulacağı anlamına gelmemektedir. Ancak 352. maddede düzenlenen usule göre hazırlanmış bir tahliye taahhüdü kiraya verene kira sözleşmesini sonlandırma hakkı vermektedir. Unutulmamalıdır ki belli şekil şartlarına bağlanmış olan kira taahhütnamesi bu şartlardan birinin yokluğu halinde geçersiz sayılacaktır.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Koşulları

  1. Yazılı Şekil Şartı

Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinden anlaşılacağı üzere tahliye taahhüdü yazılı olarak verilmelidir. Zira, madde metninde “Kiracı,… boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği takdirde…” ifadesi yer almaktadır. Sözlü olarak verilen taahhütlerin hukuken bir karşılığı bulunmamaktadır. Bununla beraber taahhütnamenin noter aracılığıyla verilmesi şart değildir, adi yazılı şekilde yapılmış olması yeterlidir.

  1. Taşınmazın Boşaltılacağı Tarihin Gösterilmesi

Tahliye taahhütnamesinde, tahliyenin hangi tarihte yapılacağının belirli olması gerekmektedir. Bu genellikle gün-ay-yıl şeklinde belirlenir. Yargıtay içtihatlarında, sadece ay ve yıl belirtilerek düzenlenen taahhütnamelerin de geçerli sayılarak, taahhüt edilen tahliye tarihi, yazılan ayın son günü olarak kabul edilmektedir. Örneğin tarihin, Kasım 2021 şeklinde yazılması durumunda taahhüt edilen tarih, yüksek mahkemenin kararlarına göre 30.11.2021 olacaktır.

  1. Tahliye Taahhüdünün Bizzat Kiracı Tarafından Yapılması

Tahliye taahhütnamesi, bizzat kiracı tarafından verilmelidir. Birden fazla kiracının olması durumunda ise tüm kiracılar taahhütnameyi imzalamadıkça geçerli olmayacaktır.

  1. Tahliye Taahhüdünün Verildiği Tarih

Tahliye taahhütnamesinin verildiği tarih, taahhüdün geçerli olması için önem arz etmektedir. Kanuna göre taahhüdün kira sözleşmesinden ve taşınmazın kiracıya teslim edilmesinden sonraki bir tarihte verilmesi gerekmektedir.

Kira sözleşmesiyle birlikte taahhütnamenin de aynı tarihte düzenlenmesi geçersizlik sebebidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, kira sözleşmesinin tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olsa bile henüz taşınmaz devredilmeden imzalanmışsa yine bu taahhütname geçersiz olacaktır.

  1. Tahliye Talep Etmede Bir Aylık Süre

Kiraya veren, kiracının taahhüt ettiği tarihten itibaren bir ay içinde icraya veya mahkemeye başvurarak taşınmazın tahliyesini istemek zorundadır. Bir ay geçtikten sonra kiraya veren artık bu taahhütnameye dayanarak tahliye talep edemeyecektir.

Tarihsiz Olarak Düzenlenen Tahliye Taahhütnamelerinin Durumu

Uygulamada sıklıkla tahliye taahhütnamesinin tarih bölümleri boş bırakılarak veya ileri bir tarih yazılarak imzalandığı görülmektedir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre, tarihsiz olarak düzenlenip sonradan kiracı tarafından doldurulsa da bu tahliye taahhütnameleri geçerli olacaktır. Kiracı, tarihsiz veya ileri tarihli olarak düzenlenen bu tahliye taahhütnamesinin sonuçlarına katlanmak zorundadır.

Yüksek Mahkeme bir kararında şu şekilde hüküm kurmuştur : “…atılan imza, imza sahibi kiracıyı bağlayacağından tahliye taahhüdünü içeren bu belgedeki tarihlerin sonradan doldurulduğu yolundaki itiraza itibar edilemez. Taahhütnamedeki tanzim tarihinin boş olarak bırakılıp davacıya verildiğinin kabul edilmesi halinde dahi davalı kiracı bu şekildeki davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Tanzim tarihinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunamamaktadır.” (Yargıtay 6. HD, 11.03.2008 T. 2008/11 E. 2008/2784 K. sayılı kararı).

İzmir avukat, ve hukuk bürosu gibi aramalarınızda bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Stj. Av. Abdullah Haşim ALAN   

04.10.2021