Kiracıya Verilecek Ürün Kiralarında En Az Altmış Gündür.

T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/6109 Karar No: 2017/17027
Karar Tarihi: 05.12.2017
MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, taraflar arasında, … ili … ilçesi … Köyü civarında IR:1091203, sicil: 037299 numaralı maden işletme ruhsatı içerisinde kalan ve koordinatları saptanan alanda, devlet hakkı ve madencilik fon iştirak giderlerinin ödemesi koşuluyla kapalı ve açık işletme rödövans sözleşmesi düzenlendiğini, hasılat kirası sözleşmesinde belirlenen rödövans bedelleri ödenmediğinden davalıya…

Noterliğinin 28/02/2014 tarihli ihtarnamesi çekildiğini, ihtarnamede sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde
rödövans sözleşmesinin feshedileceğinin belirtildiğini, yine …

Noterliğinin 27/10/2014 tarihli ihtarnamesi ile taraflar arasındaki rödövans sözleşmesinin davacı şirket tarafından, gerekli can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınmaması ve mali yükümlülüklerinin ifa edilmemesi sebebiyle tek taraflı olarak feshedildiğini, davalının yükümlülüğüne de uymadığını belirterek maden sahasının mevzuata uygun şekilde tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davlı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, kiracı davalının rödövans bedelini ödemediği, bu konuda belge de sunamadığı ve temerrüde düştüğü gerekçesiyle davanın kabulü ile davalının maden sahasından tahliyesine karar verilmiştir.

Türk Borçlar Kanununun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya yan giderin muaccel (istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması gerekir.

İhtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.

Kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün, ürün kiralarında en az altmış gün, diğer kira ilişkilerinde ise en az on gündür.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi, kiralananın vasfı itibari ile hasılat kirasına ilişkindir.

TBK’nun 362/2 maddesi gereğince, ihtarnamede hasılat kiralarında en az 60 günlük ödeme süresi verilmesi gerekirken hasılat kirasına konu olan dava konusu taşınmazın kira alacağının tahsili için gönderilen ihtarnamede ödeme süresi verilmediği görülmektedir.

Bu haliyle davaya dayanak ihtarname tahliyeye yönelik hukuki sonuç doğurmayacağından tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.