İdare Hukuku ve Vergi Hukuku Nedir?

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İzmir idare dava avukatı hizmetimiz ise, idare hukuku gibi geniş uygulama alanı olan hukuk dalında danışmanlık faaaliyetleri, idare başvuruları ve idari davaların takibini sağlamaktadır.

Vergi hukuku ise kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

İzmir vergi dava avukatı ise, vergi hukuku gibi geniş uygulama alanı olan hukuk dalında danışmanlık faaliyetleri, vergi usul ve esaslarının yönetilmesi ile vergi davalarının takibini sağlamaktadır.

İdare Hukuku ve Vergi Hukuku Faaliyetlerimiz

İdari davalar idarenin işlem ve eylemlerinin belirli bir düzende yürütülmesi ve sınırlarını belirleyen ve bireyin haklarını koruyan davalardır. Bu hukuk dalının tabi olduğu mevzuatın birçok konuda ayrıntılı düzenleme içermesine, vatandaşların hak ve menfaatlerini korumasına rağmen uygulama aşamasında vatandaşlar mağdur olabilmekte ve birçok hukuka aykırılık ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Anayasamız uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu tür uyuşmazlık hallerinde davalar istisnalar saklı kalmak kaydıyla idari yargıda çözümlenmektedir.

İdare dava ön başvuru ve dava süreçleri ile birlikte son derece hassas bir süreç olup, birçok usuli kural mevcuttur.

İdari Davaların takibi ve bu konuda danışmanlık faaliyetlerimiz ile bireyi idareye karşı korumakta, hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekteyiz.

 • İdareye karşı açılan Tam Yargı Davaları(Tazminat Davaları)
 • Malpraktis Davaları
 • Hukuka aykırı işlemlerin İptal Davaları
 • İdari Para Cezaları İtirazları ve İptal Davaları
 • İmar Hukuku Konusundaki Uyuşmazlıkların Çözümü Noktası Danışmanlık ve Dava Süreçlerinin Takibi
 • Kamulaştırma Süreç Takibi ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Orman Arazisi Kamulaştırma Davaları
 • 2B Davaları
 • Memurlar Tarafından İdareye Açılacak Davaların Takibi
 • Öğrenciler Tarafından Açılan Davaların Takibi
 • İdari Dava Takibi
 • Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Danışmanlığı ve Riskli yapı Tespit Kararlarına Karşı Açılacak Davaların Takibi

Vergi hukukunun kapsamı ise; karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb.. adlar altındaki tüm kamu gelirleridir.

Vergi hukuku kapsamındaki işlemler de bir nevi idari işlem niteliğinde olsa da mevzuat itibariyle vergi hukuku mevzuatı idare hukukuna nazaran daha usuli ve teknik kavramlar içermektedir.

Bu kapsamda gerek şahısların gerekse de şirketlerin vergi hukukuna konu olabilecek iş ve işlemlerini takip etmekte; gerek gerçek kişilerin gerekse tüzel kişilerin lehine olan hükümler çerçevesinde onlara izmir hukuk bürosu olarak danışmanlıkta bulunmaktayız.

Ayrıca vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda idare karşısında sizleri temsil ederek tüm dava işlerinin takibini yapmaktayız.

 • Vergi ve cezadaki hataların şikayet yoluyla düzeltilmesi isteminin reddi üzerine açılan davalar,
 • Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile tarifeler dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklarla ilgili açılan davalar,
 • Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma başvurusunu yetkisizlik veya süreaşımı nedeniyle reddetmesi üzerine açılan davalar,
 • Takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalar,
 • Vergi ziyaı, özel usulsüzlük, usulsüzlük suçlarıyla ilgili açılan davalar,
 • Vergi kaçakçılığı, sahte fatura düzenleme veya kullanma, vergi mahremiyetini ihlal ve mükelleflerin özel işlerini yapma suçlarıyla ilgili açılan davalar .

İdare Hukukundan ve Vergi Hukukundan kaynaklanan davalar konusundaki destek talepleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.