İŞÇİLİK ALACAKLARI – BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE ZAMANAŞIMI

Günümüz çalışma hayatı içerisinde işçilerin en çok maruz kaldıkları husus hakkedilmiş işçilik alacaklarının tahsili konusunda yaşadıkları zorluk noktasına toplanmaktadır.

İşçinin, çalışma süresi boyunca vermiş olduğu emek ve mesai karşılığı, iş ilişkisinin sona erme şekline bağlı olarak başta kıdem ve ihbar tazminatı olmak üzere fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, bayram ve genel tatil ücreti alacağı gibi birçok işçilik alacağı doğabilmektedir.

işçi, emek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarının varlığı ve tahsilinin yanında yine kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarının hangi süreler zarfında talep edilebileceği ve kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarına hangi tarihlerden faiz işletilebileceği 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’unun 107. Maddesine göre önem arz etmektedir.

Başta Yargıtay Yüksek Mahkemesi olmak üzere yerel mahkemeler, işçinin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarını ne şekilde talep ettiğine göre farklı zamanaşımı süreleri ve faiz başlangıç tarihleri öngörmektedir.

İş ilişkisi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarının hak edilmesine hak verecek şekilde sona eren işçinin zorunlu arabuluculuk süresi sonrası uzlaşılamaması nedeni ile ikame edeceği davada, bu alacakları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 107. Maddede belirtilen Belirsiz Alacak davası şeklinde talep edilebiliyor olması işçilik alacaklarının tahsili ve zaman aşımından etkilenmemesi adına sevindirici bir haberdir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 107. Maddesi işçiye talep ettiği kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacakların miktarının tam ve net olarak hesaplanmasının kendisinden beklenemeyeceği durumlarda taleplerini belirsiz alacak şeklinde yapmasına imkan vermektedir.

Hukuk sistemimiz dava açıldığı esnada talep edilen alacağın tamamı yerine, belli bir kısmının dava konusu yapılıp, yargılama aşamasında geri kalan kısım için ıslah yolu ile talep değiştirmeye imkan vermektedir. Ne var ki bu şekilde yapılan alacak talepleri hem talebin yapıldığı tarih itibari ile zaman aşımına tabi olacak hem de sonradan talep edilen kısım için faiz başlangıç tarihi ıslak tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Halbuki açılacak davada 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 107. Madde kapsamında belirsiz alacak şeklinde talep edilen işçilik alacaklarının tamamı için faiz başlangıç tarihi eğer alacak için işveren temerrüde düşürülmemiş ise dava tarihi, işveren temerrüde düşürülmüş ise temerüt tarihi olacaktır. Yine kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 107. Madde uyarınca belirsiz alacak şeklinde talep edilmesi durumunda bu alacakların tamamı için talep edilen miktardan bağımsız olarak zaman aşımı dava açıldığı an itibariyle kesilmiş kabul edilmektedir.

Bu yolla kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarının tam miktarını bilmeyen/bilemeyen işçinin uzun süren yargılamalar nedeni ile hak etmiş olduğu kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarınınzaman aşımına uğramasının önüne geçildiği gibi, emek ve mesai karşılığı hak ettiği kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacakları gibi işçilik alacaklarına işletilecek faiz miktarlarının da çok daha uzun süreli olması sağlanmaktadır.

 

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.